పుట:Vavilala Somayajulu Sahityam-4 Vyasalu.pdf/161

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

sex” అని పలికినాడు. మహర్షి వాత్స్యాయనుడు బాభ్రవ్యాది మతములను గురువులవద్ద పఠించి తెలిసికొని, స్వబుద్ధిని తరచిచూచి యథావిధిగా ఈ కామసూత్రములు రచించి శాస్త్ర ప్రయోజనమును పైజాతి శాస్త్రజ్ఞుని కంటే నత్యున్నతస్థాయి నందుకొని ఇట్లు పలికినాడు.

“తదేత దృహ్మ చర్యేణ పరేణ చ సమాధినా
విహితం లోక యాత్రార్థం నరాగోరోస్య సంవిధి ।
రక్ష స్ధర్మార్థ కామానాం స్థితా స్వాలోకవర్తనీం
అన్య శాస్త్రస్య తత్త్వజ్ఞో భవత్యేవ జితేంద్రియః ||"

అనుబంధము

1. B.Z. Goldberg, “THE SACRED FIRE” Scientific curiosities of Love life and Marriage - Dr. Rustum J. Mehta (D.B. Tarapore-vala-Bombay) page 35

2. వాత్స్యాయన కామసూత్రములు: 1.1.5 - 19

3. Page 3 Introduction, Kalyana Malla's Ananga Ranga by Tridibnath Ray Medical Book Company, Calcutta)

4. Chandogyopanishat ch. v. ii, ch. vi. i,

5. Brihadaranyakopanishat ch. vi-Br 2.

6. మహాభారతము ఆదిపర్వము ch. 122 v 9-21

7. చతుర్భాణి ధూర్తవిట సంవాదము - 24

8. Ibid - పాదతాడితకము P. 28

9. Majjhima Nikaya II Majjhima Pannassam 89, Robert Chamer's Edition P. 118

10. అర్థశాస్త్రము - 95 అధ్యాయము.

11. Elliots History of India - VolIV

12. Page 15 - Introduction, The art of love in the orient- N.K. Basu (Medical Book Company)

13. వాత్స్యాయన కామసూత్రములు - పంచాగ్నుల ఆదినారాయణశాస్త్రి - విజ్ఞప్తి iii (ప్రథమ ముద్రణము)

14. Journal of the Mythic Soceity vii - 291

15. వాత్స్యాయన కామసూత్రములు ప్రథమ ముద్రణము - విజ్ఞప్తి ii ____________________________________________________________________________________________________

సంస్కృతి

161