పుట:Varavikrayamu -1921.pdf/99

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

98

వరవిక్రయము


        నిష్ఠరోక్తులు పల్కు - నీచులార!

    కట్నమునుపేర నొక చిల్లి గవ్వ గొనిన
    భార్య కమ్ముడువోయిన బంటు లగుచు
    జన్మ దాస్యంబు సలుపుడు సలుపకున్న
    నత్తవారింటఁ గుక్కలై యవతరింత్రు.

భ్రమ :-

సీ. మగబిడ్డ పుట్టిన మఱునాఁడె మొదలు శు
        ల్కమువలె లెక్కించు రాకాసులార!
    మర్యాద కై చూడ మరల గట్నాలకై
        రేపవల్‌ వేధించు ఱేచులార!
    అయిదు ప్రొద్దుల రాణులై, చీటికిని మాటి
        కలిగి కూర్చుండు గయ్యాళులార!
    లాంఛనంబుల పేర లక్ష చెప్పుచు నిల్లు
        గుల్లసేయు దరిద్రగొట్టులార!

    ఆఁడుపుట్టువు పుట్టరే? ఆఁడువారి
    నిట్టు లవమానపఱచుట కించుకేని
    సిగ్గుపడకుండఁ దగునె ఛీ? ఛీ ధనంబె
    పావనంబుగఁ జూచుట పరువె మురువె.

కమల :-

సీ. వెల పుచ్చుకొని వచ్చు వెడఁగులచేఁ బుస్తె
          కట్టించు కొనియెడు కన్నెలార!
    కట్నాల మగలతోఁ గలసి పల్లకిలోనఁ
          గూరుచుండెడు పెండ్లి కూతులార!
    కోరిన వెల యిచ్చి కొని తెచ్చుకొన్న దా
          సానుసులకు దాస్యము సేయు సుదతులార!
    మీ వివాహములకై మీవారు ఋణముల
          పాలౌట గని యోర్చు పడఁతులార!

    ఎంచిచూడఁగ స్త్రీజాతి కింతకన్న