పుట:Varavikrayamu -1921.pdf/75

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

74

వరవిక్రయము

    మగువ తుంటరినే తన మది వరించు
    అంబుదంబులు కొండలయందె కురియు,
    లచ్చి పెనులోభి యింటికే వచ్చి తనియు.

అయినను వీరి ననవలసిన పనిలేదు. ఐశ్వర్యమునఁ గాలచక్రమువలె నదేపనిగఁ తిరుగుచుండునది కాని యొకచోటనె యుండెడిది కాదు!

గీ. బేదదాని కొడుకు పెనులోభియై కూర్చు
   నతని కొడుకు త్యాగియై చరింతు,
   త్యాగి కొడుకు మరల దారిద్ర్యయుతుఁ డగు;
   సిరులు చక్రమట్లు - తిరుగు నిట్లు!

(తెర పడును.)

రెండవ రంగము


(ప్రదేశము: పురుషోత్తమరావుగారి పెరటిలోని పెండ్లి పందిరి.)

పురు :- (కన్యాదాత వేషముతోఁ బ్రవేశించి) ఈ ప్రొద్దు మూడవదినము ఇఁక రెండు దినములు గడపవలెను. ఆడుపిల్లలకుఁ పెండ్లి చేయుట కంటె అశ్వమేధయాగము సేయుట సులభము.

సీ. తెల్ల వాఱఁగనె బిందెలతోడ నీళ్ళును
        పలుదోము పుల్లలఁ బంపవలయు
    కావిళ్లతో వెన్క కాఫీయు, దోసె, లి
        డ్డెనలు, నుప్మాయు నడిపింపవలయు
    తరువాత భోజనార్థము రండు రండని
        పిలిచినవారినే పిలువవలయు
    కుడుచునప్పుడు పంక్తి నడుమ నాడుచుం బెండ్లి
        వారి వాంఛలు కనిపెట్టవలయు
    నొకఁడు రాకున్న వానికై యోర్పుతోడ
        మంచినీరైన ముట్టక మాడవలయు