పుట:Varavikrayamu -1921.pdf/26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ద్వితీయాంకము

(ప్రదేశము -: లింగరాజుగారి వ్యాపారపు గది)


లింగ:- (ఆయాసముతోఁ ప్రవేశించి) ఇస్‌! అబ్బా!

చ. పిడుకలు వంటకట్టెలును, బీటలు, చేటలు, లెక్కచూచి, యే
    ర్పడ, పొయిబొగ్గులం గొలిచి, పాదుల కాయల నెంచి, దూడ పా
    ల్విడిచిన దాఁక నిల్వఁబడి; వాకిటి కొబ్బరిచెట్ల కాయలన్‌
    గడనమొనర్చి; యిప్పటికిఁ గాలిడఁ గల్గితి నింటి లోపలన్‌.

ఇఁక స్థిమితముగా గూరుచుండి, యీఁ పూఁటతోఁ గాలదోషము పట్టు కాగితము లేమయినఁ గలవేమో చూడవలెను. వాయిదా నోటీసులు వ్రాయవలెను. ఈ పూట కోర్టులో హీరింగు లేమున్నవో చూడవలెను. దేనిపట్ల రవంత యేమఱినను దెబ్బ తినక తప్పదు! పనివచ్చినచో ప్రాణములనైనఁ బోనీయఁదగునుగాని పయిస సొమ్ము పోనీయఁగూడదు! ప్రాణములలో నేమున్నది? గాలియేగా! పైకమట్టిదా! ప్రపంచమంతయు దానిలో నున్నది! కనుకనే, "ధనమూల మిదం జగ"త్తన్నాఁడు.

సీ. కులలోప, గుణలోపములు మాపుకొనుటకు
          ధనము ప్రధాన సాధనము నేడు
   వరకట్నములకు సభాకట్నములకును
          ధనము ప్రధాన సాధనము నేఁడు
   మున్సిపల్‌, లోకలు బోర్డన్ యెన్నికలకు
          ధనము ప్రధాన సాధనము నేఁడు
   మడులు మాన్యములుఁ గొంపలు వచ్చిపడుటకు
          ధనము ప్రధాన సాధనము నేఁడు

   అట్టి ధనమును దన పాడు పొట్టకొఱకో,
   బట్ట కొఱకో, లంక పొగాకు చుట్టకొఱకో,