పుట:Varavikrayamu -1921.pdf/12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ప్రధమాంకము

11

తద్దయుఁ గదిలిన దంతంబు చాట్పున
    మారువాడీ యప్పు మాదిరిగను
పలుసందులం జిక్కు పడిన పీచు విధాన
    బెట్ట చెప్పులలోని బెడ్డ పగిది
కుత్తుకం బడు నాకు కుట్టు పుల్లం బలె
    పుట్టంబులఁ జొచ్చిన పూతిక గతి

ప్రతినిమేషము బిడ్డల పరిణయంపుఁ
జింత వేధించునపు డన్య చింత యేడ!
యీడువచ్చిన కన్నియ లింటఁ గలుగు
తండ్రి దురవస్థ తెలియును దైవమునకే!

భ్రమ:- ఇంతకు నిప్పుడు చేసికొనివచ్చిన పని యేమిటి?

పురు:-కాళ్ళరుగునట్లు కాలేజియంతయఁ గలయఁదిరుగుటకంటెఁ జేసిన పని చిన్న మెత్తు లేదు!

భ్రమ:- కాలేజి యంతటిలోఁ బెండ్లి గావలసిన పిల్ల కాయ లెవ్వరును గానుపింపనే లేదా?

పురు:- కానిపింపకేమి - కావలసినంతమంది యున్నారు. కాని యేమి లాభము - గవ్వకుఁ గొఱగానివాఁడు గూడ కాసుల వెలలోనున్నాడు! ఒక్కటే లెక్క - స్కూలు ఫయినలు వానికి రెండువేలు - ఇంటరు వానికి మూడు- బియ్యే వానికి నాలుగు! ఆస్తి యేమయిన నున్నచో నంతకు రెట్టింపు! ఈ విధముగా రైలు తరగతులకు వలె రేట్లేర్పడియున్నవి! ఆ పయిని -

సీ. నీటైన యింగ్లీషు మోటారు సైకిలు
        కొనిపెట్టవలెనను కూళ యొకఁడు
    రిష్టువాచియు, గోల్డురింగును, బూట్సును
        సూట్లుఁ గావలెనను శుంఠ యొకఁడు
    బియ్యేబియల్ వఱకయ్యెడి కర్చు భ
        రింపవలె నను దరిద్రుఁ డొకఁడు
    భార్యతోడను జెన్నపట్టణంబున నుంచి
        చదివింపవలె నను చవట యొకఁడు