పుట:Varavikrayamu -1921.pdf/102

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

దశమాంకము

101


          పెనకువపైఁగొంత పెంచినాను!
    పద్దులు పత్రముల్‌ దిద్ది, దీపము లార్పి
          వంచించి కొంత గడించినాను!
    కాయమ్మీ కసరమ్మి కడుగమ్మి, వోట్లమ్మి
          చిల్లరగాఁ గొంత చేర్చినాను!

    అతిథి చుట్టము గురువును యాచకుండు!
    దేవుఁడను మాట లేక వర్తించినాను!
    కడకుఁగట్నంబునకు గడ్డి కఱచినాను!
    కలడె నావంటి ఖలుఁడు లోకంబునందు?

పురు :- బావగారు! గతజల సేతుబంధనమువల్లఁ గార్యమేమున్నది? ప్రస్తుతము తాము దయచేసిన పని ఏమో సెలవిండు!

లింగ :- ఇఁక నాకేమి పనియున్నది? అబ్బాయినిఁ, గోడలిని యింటికిఁ దోడుకొనిపోయి ఆస్తి అంతయు వారివశము చేసి హాయిగా మీతో హరినామ స్మరణ చేసికొనుచు, గూర్చుండవలెనని వచ్చినాను.

పురు :- ఈ మాటలు మీరు మనస్ఫూర్తిగా నన్నవేనా?

లింగ :- సందియమేమి? నా కోడలిని సమాధానపఱచి, నా కుమారుని మరల నా వానిఁగ జేసికొన్న రేపు వాడు నాకు గర్మ చేయుటకుగాని, వాడు చేసిన కర్మ నాకు ముట్టుటకుఁగాని యవకాశ మెక్కడిది? అప్పు డాలోచనములేక పాడు కట్నము కొఱ కన్నిపాట్లు పడినాను! ఆ పాపమును బరిహరించుకొనువరకున నా యంతరాత్మకు శాంతి కలుగదు!

పురు :- అట్లయిన మీ యిష్టానుసారమే యగుఁగాక! మన మందఱమును గలిసి యొకసారి మంగళాశాసనము కావించి పోవుదము.