పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/77

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ద్వితీయాశ్వాసము

53

వారి కమృతపదంబుఁ జూపుచు గరుత్పరంపరాపరిణద్ధంబు లై రుధిరంబు వెడలించుచు నప్రదీప్రశిఖిశిఖా ప్రతీపంబులయి ప్రతిపక్షబలంబులపయిం బ్రవహించునప్పుడు పద్మనాభుండు భద్రేభవరదుండు మీ రతనిధర్మంబున మెలంగుచుండియు మమ్ము నొంచవచ్చుట మేరగాదని వారించుతీరున సంచలత్కరంబులయి ఘీంకరణంబు లొనర్చుచుఁ దదభిముఖంబుగా శరణాగతరీతిన్ బడుగంధసింధురంబులకు హరి సారూప్యం బొసంగెనో యన నూతనక్షతధారాపూరంబులు గెంబట్టుఁబుట్టంబులుగాఁగరాగ్రపరిసరపతద్రరథచక్రంబులు చక్రంబులుగా విమత విగతవిజయశంఖంబులు దొలిశంఖంబులుగాఁ గ్రిందఁబడిన వీరయోధబాహుకాండంబులుశయ నీకృతబిలేశయప్ర కాండంబులుగాఁ జెలువొందనందుఁ గ్రందునేయుచు భూతప్రేతవేతాళకూశ్మాండ బ్రహ్మరాక్షసపిశాచశాకినీ ఢాకినీగణంబులు దేవాసురగణంబువలె ద్వివిధంబయి యాయుధాస్థిభూషణరజస్సికతాతలంబున నిలిచి మహాసింధురబంధురకబంధమంథాచలంబునడుమ నిడుదనరంబులు నూఱాఱు లొక్కటిసేసి గట్టిగాఁ జుట్టి యిరు దెగలవా రిరుదెసం బట్టి శోణితాంబుధి మధించుచుఁ దన్మధ్యంబుననుండి శాకినీభూతంబుపొడవుగా నెత్తినము త్యాలగొడుగు గ్రొత్తగాఁ బొడమినచంద్రుం డనియును బ్రచ్ఛన్నంబుగా మునింగియుండి బయలుదేఱినమోహినీ భూతంబు లచ్చర లనియు నంగహీనంబు గానిమత్తమాతంగశవంబునకు వెండియు రెండుకొమ్ములిడి ప్రేతా వేశంబునఁ బఱతేర నదియే చతుర్దంతదంతావళం బనియును శ్వేతాశ్వశవం బుచ్చైశ్శ్రవం బనియును విచిత్రవర్ణ పతాకాకీర్ణపటచ్ఛత్త్రచామరశకలావికలరథ స్తంభజతంబు పారిజాతం బనియుఁ గమనీయసౌందర్యలీలన్ బయలుపడిన కామిని యిందిరాకామిని యనియును బ్రహరక్షో ధన్వంతరిస్థూలకపాలకలశంబునం దెచ్చినరసతైలం బమృతరసం బనియు నిబంధించి తదర్థంబుగా నిరుదెసలపెద్దలును సన్నద్ధులై పెద్దయుంబ్రొద్దు యుద్ధంబుసేయుకోలాహలంబు కౌతూహలంబుగల్పింపఁగావరించివిరించిపట్టి విపంచిపట్టి బెట్టుగా బొట్టగీతంబులం దలపెట్టె నట్టియెడ నజ్జగజెట్టి మహారణ్యంబు సొచ్చినకార్చిచ్చు పెచ్చునంబ్రళయసముద్రంబుదొరసినసంకర్షణాగ్ని బింకంబున మేఘజాలంబుపయి నడరినఝంఝానిలంబువేగంబున నంధతమసంబు పయి నొలసిన మధ్యందినసూర్యు శౌర్యంబున నవార్యక్రౌర్యంబుఁజూపినయా పురుషోత్తముదాపున నిలువనోపక కకావికలై భేరుండంబునకుం బాఱుశరభం బులరభసంబున కులుకుకొదమసింగమ్ముల భంగంబునఁ గొదమసింగంబునకుఱుకు మత్తమాతంగంబులఘటలయటుల మత్తమాతంగంబునకుం బఱచువ్యాఘ్రం బులశీఘ్రంబున వ్యాఘ్రంబునకు వెఱచుకురంగంబులతెఱంగున నిలిచినచో