Jump to content

పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/44

వికీసోర్స్ నుండి
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

20

శ్రీ మ దు త్త ర రా మా య ణ ము

భంబుల మీఱుప్రతిద్వారంబులఁ దీరయిన నవరత్నఘటిత కవాటదేహళీవిశేషంబులవాటం బగుకొలువుకూటంబుఁ బ్రవేశించి భద్రాసనాసీనుం డయి నలువంకలభరతలక్ష్మణశత్రుఘ్నహనుమత్సుగ్రీవాంగదనలనీలజాంబవద్విభీషణాదులు సేవింప నిండుకొలువున్నసమయంబున 87

                                 §§§ కణ్వాదిమహర్షులు రాముం జూడ వచ్చుట §§§
సీ. కణ్వగాలవగార్గ్యకౌశికవరతంతురోమశాదికులు తూరుపుననుండి
    విముఖశంఖదళాదసుముఖాత్రికుంభజప్రముఖమౌనులు దక్షిణముననుండి
    జాబాలికుత్సత్రిశంకులోధ్రకధూమమంకణాదులు పశ్చిమముననుండి
    వత్సకశ్యపభరద్వాజగౌతమపౌండ్రజమదగ్నిముఖులు త్తరముననుండి
తే. ప్రాప్తసామ్రాజ్యవిభవుఁ డై బాగుమీఱు
    దనుజసంహారు రఘువీరుఁ గని ప్రశంస
    సేయుతలఁపుల శిష్యప్రశిష్యకోటి
    గొలువ నరుదెంచి మొగసాల నిలిచి రపుడు. 88

మ. మును లేతెంచినవార్త దెల్పు రఘురాముం జేరి నీ వం చగ
      స్తి నియోగించిన ద్వార పాలుఁడు సముద్రేకత్వరం బోయి రా
      ముని సేవించి పరాకు స్వామి ఘటభూముఖ్యవ్రతుల్ వచ్చినా
      రని విజ్ఞాపన మాచరించుటయుఁ దా నత్యంతహర్షంబునన్. 89

                      §§§ శ్రీరామచంద్రుడు మునుల నెదుర్కొని సత్కరించుట §§§
ఉ. బంగరుకొండనుండి దిగుబాలదివాకరులీల రాముఁ డు
    త్తుంగమణీమయాసనముఁ దోరపువేడుక డిగ్గి యంగ ము
    ప్పొంగ మహర్షులం గదియఁ బోయి నమస్కృతు లాచరించి భ
    క్తిం గరముల్ మొగిడ్చి తొడితెచ్చి సభాంతరరత్నవేదికన్ 90

చ. కుశమృగచర్మ సంకలితకోమల కాంచనరత్న పీఠులం
    గుశికసుతాత్రికణ్వభృగుకుంభజముఖ్యుల నుంచి పూజనా
    తిశయవిశేషగౌరవవిధేయగుణంబుల నింపొనర్చుచున్
    దశరథనందనుం డను నదభ్రనవాభ్రనదభ్రమార్భటిన్ 91

మ. కుశలంబే, మునులార శిష్యులకు మీకున్ శిష్యసంఘం బహ
     ర్నిశము సేవలు సేయునే తపములున్ నిర్విఘ్నతన్ సాగునే
     కుశపర్ణాంబుఫలాదు లబ్బునె వనక్షోణిన్ మిముం జేరి దు
     ర్దశ లెవ్వారును జేయకుందురుగదా తథ్యంబుగాఁ దెల్పరే. 92

మ. భవదాశీర్మధువైభవంబునఁ గదా ప్రాప్తించు మాదృగ్భుజా
     భవదావంబు యశఃప్రతాపసుమశుంభత్పల్లవంబుల్ మహా
     భవదాహంబు శమించు మీపదజలప్రాశంబునం బద్మభూ
     భవదామోదరు లైనమీ రలిగినన్ భాషింపఁగా శక్తులే. 93