పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

10

శ్రీ మ దు త్త ర రా మా య ణ ము

ననుచు ననూరుతో ననుఁ దదంతికజాలకమార్గవర్తియై.13

తే. అహికులము లావరింప నయ్యడుగువట్టి, తెలియఁబడకున్నభోగవతియు దివంబు
    పేరుగనియాసురలకుఁ బ్రాపింపఁదగిన, స్వర్గపురము నప్పురముతో సాటియగునె.14

                                 §§§ బ్రా హ్మ ణా ది వ ర్ణ న ము §§§
సీ. బ్రహ్మాహ మనఁబోయి భంగ మొందినశుచిద్విజవాహనునిసద్వివేక మెంత
    యనిశంబు దోషాకరుని మౌళి ధరియించు ధర్మాభియాతిప్రతాప మెంత
    ఘనతరస్వర్ణముల్ గలిగియు మకరసంగతినున్న యక్షేశుకలిమి యెంత
    యేఱు వ్రయ్య లొనర్చి యూరు డయ్యఁగఁ జేసి మలయులాహిరికాని మహిమ యెంత
తే. యని చతుర్ముఖ చండీశ ధనద సీర, ధరుల సుజ్ఞాన ధర్మ సత్పణ్యకృషివి
    శేషముల మెచ్చ రప్పురిఁ జెలఁగు ద్విజశి, ఖామణులు రాజు లూరుజుల్ గాఁపుఁబ్రజలు.15


                                   §§§ గ జ వ ర్ణ న ము §§§
చ. ప్రతిగజశంక నభ్రనికరమ్ము రదమ్ములఁ గ్రుమ్ము దిక్కరి
    ప్రతతుల మార్కొనం బిలుచుభంగిని బృంహితముల్ ఘటించు న
    భ్రతటినిఁ బద్మముల్ వెనఁచి పట్టి పెకల్చుటకుం బలెన్ సము
    న్నతకరముల్ నిగుడ్చు గగనమ్మున కప్పురిమత్తుటేనుఁగుల్.16
 

                                   §§§ అ శ్వ వ ర్ణ న ము §§§
సీ. రవగాలునకు సాటి రాక గాడ్పుపటాణి పొదలుసిగ్గునఁ బోయి పొదలఁ జొచ్చె
    జోడనల కొకింత జోడు గా నేరక వేల్పురాయనితేజ వెల్లనయ్యె
    బలునిబ్బరమునకుఁ బ్రతి గాక గరుడి యనామధేయునివాహనం బనఁ దగెఁ
    జుట్టుఁబర్వులకు నించుకయు నీ డొందలే కినుహరుల్ పిచ్చుకుంటున కగపడె
తే. నింక నీవాహముల కెద్ది యెన యటంచు, జనులు వొగడ మనోవేగ మెనసిధార
    లొలసి లోగప్రసిద్ధుల నూనిమేటి, సాహిణులశిక్ష నరుల నచ్చటిహయములు.17

                                    §§§ ర థ వ ర్ణ న ము §§§
మ. వరనీలోన్నతి మించుటం దనరె దీవ్యద్రాజరాజాప్తి భూ
     ధరరూఢిం గన నౌట శృంగకలనల్ దళ్కొందెఁ గేతుస్థితిం
     గర మొప్పారుట నభ్రమున్ దొరసెఁ జక్రస్ఫూర్తి వర్తిల్లుటన్
     హరిలీలన్ వహియించెఁ గాంచనశతాంగానీక మాప్రోలునన్.18

                                    §§§ భ ట వ ర్ణ న ము §§§
చ. గిరినికరమ్ము లైనఁ బిడికిళ్ళనె వ్రయ్య లొనర్తు రుగ్రకే
    సరిసటలైనఁ జేకొని వెసం బెకలింపుదు రత్యయాభ్రవి
    స్ఫురదశనివ్రజం బయినచో నఱచేతన తట్టి వైతు రో
    డరు హరుఁడైనఁ బోరులకుఁ డాసినయప్పుడు వీరులప్పురిన్.19

                                       §§§ వేశ్యావర్ణనము §§§
సీ. ఓడి డస్సినది గాకున్న నెందులకుఁ గా మబ్బు తద్ధూపధూమమున బలియుఁ
    దనకంటె ఘనకాంతి గన కున్న నెల వీని కాశ్రితగతి నేల యావహించుఁ