పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/25

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

శ్రీరస్తు


శ్రీ రామచంద్రపరబ్రహ్మణే నమః.శ్రీమదుత్తరరామాయణముపీఠిక.


______


శ్లో. చరితం రఘునాథస్య శతశోటిప్రవిస్తరం,
ఏకైకమక్షరం ప్రోక్తం మహాపాతకనాశనమ్'.
రామాయ రామభద్రాయ రామచన్ద్రా య వేధసే,
రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాః పతయే నమః,

§§§§ఇష్టదేవతా ప్రార్థనము§§§§


శ్రీ రాధాధరబింబము దొరయురాచిల్కన్ నిజోరస్థ్సలీ
రారాజన్మణికాంతి రాఁ బిలిచి తద్రా కేందుబింబాననా
స్మేరాంకూరముచేఁ గృతార్థుఁ డగుచుం జె ల్వొందు గోపాంగనా
జారగ్రామణి కృష్ణుఁ డీవుత మహైశ్వర్యంబు మా కెప్పుడున్. 1

≈≈≈≈లక్ష్మీ స్తుతి≈≈≈≈≈


సీ. పుష్కరవిహరణస్ఫురణంబు వహియించి యచలానుగుణవృత్తి యవధరించి
    యార్యాభిగణ్యసౌకర్యంబును రహించి ప్రబలహిరణ్యవర్ధనత మించి
    త్రిభువనాంచితరూపవిభవంబు ప్రాపించి భృగుకులంబు పవిత్రముగ జనించి
    యంభోధిభంగలీలాసక్తి వర్తించి కామపాలనరీతి ఖ్యాతిఁ గాంచి

తే. పుణ్యజనములపూజనములు గ్రహించి
    కలికితన మెందు నిట్టిది కలదె యనఁగఁ
    జెలువుచెలువున నలు వొందు కలిమిచెలువ
    మెచ్చి నిచ్చలు మాకోర్కు లిచ్చుఁగాత. 2