పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదుశ్రీ మదుత్తర రామాయణము శ్రీరాముకథ నేవిధముగ వర్ణింపఁ బూనినను దద్రచనచే శ్రీరాముని ప్రేమకుఁ బాత్రుఁడై తద్వారా మోక్షమును బడయు తలంపు ననే యని మా తలంపు. ఉత్తర రామాయణము–ఇంతవఱకు శ్రీ రామాయణమును గుఱించియు, ఆరామాయణమునే పలువురు కవులు గ్రంథకర్తలు అనేక రీతుల సంస్కృతాంధ్ర భాషలలో రచించుటను గూర్చియు దానిని బహుభాషలలో తర్జుమా చేయుటకు హేతువును గూర్చియు వివరించితిమి. ఇక ఉత్తరరామాయణమును గూర్చి చర్చింతమన్న దీని నెందలో కవులు రచ్చి ప లేదు. ఇప్పటివఱకు ఉత్తర రామా యణమును రచించిన కవిపుంగవులలో భవభూతి సంస్కృతమున ఉత్తర రామ చరితము అను పేర నాటక రూపమునను, మహాకవి తిక్కన తెనుఁగున ఉత్తర రామాయణమును రచించినట్లు తెలియుచున్నది. ఆగ్రంథములు పాఠకులకు లభ్యము కాగలవు. ఈ గ్రంథద్వయము తప్ప నితర గ్రంథములు కంకంటి వారి ఉత్తర రామాయణమునకుఁ బ్వూరము రచింపఁ బడినవి కానంబడుట లేదు. . పై మూఁడు గ్రంథములలోఁ గంకంటివారి ఉత్తర రామాయణమునకున్న వ్యాప్తి తక్కిన రెండు గ్రంథములకు లేదని చెప్పుటలోఁ బొరపాటుండదని తలంచు చున్నాము. పది గుడి సెలు గల పల్లెటూరు మొదలుకొని పట్టణముల వఱకు నాంధ్రభాషను జదువ నేర్చిన యెవ్వరిని గాని ప్రశ్నించిన కంకంటి పాపరాజు శృత ఉత్తర రామాయణము నే బేర్కొందు రనుటలో నతిశయోక్తి లేదనక తప్పదు. పూర్వకవులలో నేమి, ఇప్పటికవులలో నేమి ఉత్తర రామాయణమున కంటె లావు గ్రంథముల రచించినవా ర నేకులు గలరు కాని పాప మేలో వారికి గాని వారి గ్రంథములకు గాని కంకంటి పాపరాజుకు నతని ఆ త్తర రామాయణము. నకుఁ గలిగిన వ్యాక్తి కలుగక పోయినందులకు మేమెంతయుఁ జుంతించు చున్నా మన నా గ్రంథకర్తల కెట్లుండునో గదా! కంకంటి పాపరాజు - ఈ ఉత్తర రామాయణమును సృష్టించిన శ్రీకంకంటి పాపరాజు సుమారు వంద సంవత్సరములకు పూర్వముండిన కవులలోఁ జేరిన వాడు. అనఁగాఁ బదు నెనిమిదవ శతాబ్ది మధ్య భాగమున నీయు త్తర రామా యణమును రచించినట్లు తెలియుచున్నది. ఇతఁడు బడగలనాటి కన్నుడ తెగనుండి యుద్భవించిన నియోగిశాఖ యుప శాఖలగు నందవరీక ఆ ర్వేల అను నియోగి శాఖలలో ఆ ర్వేల నియోగి శాఖకుఁ జేరినవాఁ డనియు, అబ స్తంబసూత్ర శ్రీవత్స గోత్రజుఁ డనియు గ్రంథకర్త