పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/116

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

శ్రీ మ దు త్త ర రా మా య ణ ము

92

     తులఱేఁ డుండినఱెల్లుటిల్లుఁ గనుమా దోషాచరగ్రామణీ. 62

సీ. శైలజాసహచరోజ్జ్వలరుద్రకన్యకాచరణలాక్షా పంక మొరసినదియొ
     యిది నగం బనుపేర నింపొందుఁ గావున విపులంబుగాఁ బల్లవించినదియొ
     తనగిరీశత్వ మందఱకుఁ దోప నభంబు మించు పెంజడలు వహించినదియొ
     సానుభాగచరద్భుజంగభోగమణీసమంచితప్రభ నాక్రమించినదియొ
తే. లేక ధననాథు గెలిచి త్రిలోకవిజయ, వాంఛ నరుదెంచు దేవరవారిదోఃప్ర,
     తాప మిట నుండినదియొనాఁ దరుణతరణి, కిరణగతిగైరికముల నిగ్గిరి వెలింగె.

చ. తిరముగ జై త్రయాత్ర చనుదెంచిన నిన్ గని యీకుభృత్తు ని
     ర్ఝరములఁ బాద్య మిచ్చిరవిసంజ్వలితార్కమణీవిభాపరం
     పరల నివాళి సేసి వనభవ్యశుకాదివిహంగమోక్తివై
     ఖరి నుతి సల్పెడిన్ రజతకాంతుల నెల్లదనంబుఁ జూపుచున్ 64

సీ. చిగురుజొంపముల రంజిల్లె నీయెలదోఁట చెలువ పర్ణకు వేడ్కసేయు నేమొ
     విరిగల్వవిరులచే వెలసె నిక్కొల నిందుఁ జంద్రజూటుఁడు గేళి సల్పు నేమొ
     సంతానకుసుమవాసన లూనె నిక్కోన దేవకన్యకలు వర్తింతు రేమొ
     పువ్వుఁబుప్పొడిదుమ్ము పొదలె నిప్పొదలలో విద్ధాళు లెపుడు వసించు నేమొ
తే. తనరె బహుబిల్వరుద్రాక్షుతరువు లిచటఁ
     బ్రమథవర్యుల కివి రచ్చపట్టులేమొ
     యనుచు మారీచుఁ డెఱిఁగింప నచట నచట
     నయ్యసుర భర్త విహరించునవసరమున. 65

సీ. చిమ్మచీకటి గ్రమ్ముక్రొమ్మావిగుమి నల్లి బిల్లి రుద్రాక్షపందిళ్లనడుమ
    వడిఁ బాఱువిరితేనెవాఁకలదరులవెంబడి ఘుమ్ము మనుమృగమదము తావిఁ
    బొలుపొందువిరవారిపొదలలోఁ గుప్పలు వడుసురపొన్నపుప్పొడిదుమార
    మొలసిన లేఁదెమ్మెరలయెమ్మె గనుకమ్మ బంగరుఁబూఁదోఁటపజ్జ సమరు
తే. మరకతనిబద్ధభూముల మలయు రేవె, లుంగుఱాతిన్నియలఁజె న్నెసంగుపొగడ
    మ్రావినీడల దగునొక్కకోనలోనఁ, బుష్పకవిమాన మటు సాగి పోక నిలిచె.

చ. నిలిచినఁ బంక్తి కంధరుండు నివ్వెఱఁ గంది యిదేల యిచ్చటన్
    నిలిచెను శక్తుఁడే యొకఁడు నిల్పఁగ దీనికి దుర్గమస్థలం
    బులు గలవోటు చూడుఁ డటఁ బొండని మంత్రులఁ బంప వార ల
    క్కెలఁకుల సంచరించి పరికించియు హేతువు గాన కయ్యెడన్. 67

మ.అలమారీచుఁడు దేవ వింటె యిది యక్షాధ్యక్షునిన్ గాని య
    న్యులఁ బైసూని చరింపదో యతఁడు క్రోధోద్రేకి యై నిల్పెనో
    తెలియుం డం చనునంతలో వికటుఁ డై దీప్తాస్యుఁడై కుబ్జుఁ డై
    బలధుర్యం డగునంది యందుఁ గని యప్పౌలస్త్యుతో నిట్లనున్ 68

చ. నిలిచె విమాన మంచు రజనీచర నివ్వెఱఁ గంద నేల యీ