పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/107

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

తృతీయాశ్వాసము

83

తే. మంచితనమున నీతి బోధించువాడ, పోలెఁ దనయుగ్రతపమును శూలితోడి
      చెలిమియును గల్మి బలిమియుఁ దెలుపఁబంచి, నాడె మీదొర నా చెంత నాన లేక .

ఉ. రొక్కము గన్న కల్మియును రుద్రుని చెల్మియు నమ్మి కొన్నిదు
      ర్వాక్కుల వాడు డెల్పి యిటు రమ్మన నీ వెటు లాడవచ్చితే
      యిక్కడ మూర్ఖ యం చడిదమెత్త వధింపకుఁ డంచుఁ దమ్ముఁడున్
      మ్రొక్క నదల్చి దూతశిరమున్ దెగవ్రేసె వివేకశూన్యుఁ డై. 321

మ. అలకాధీశునిదూత నిట్లతఁడు ప్రాణాంతంబు నొందించి యా
      తలయున్ మొండెముఁ గొల్వులో మెలఁగుభృత్య శ్రేణిపాల్ సేసెఁ బ్ర
      జ్వలితాత్యుగ్రదవాగ్ని నే విడిచినం జల్లారునే నీతివా
      క్కుల మూర్ఖుండు శమించునే కినుకఁ గాకుత్ స్థాన్వయగ్రామణీ. 322

శ. చెనటి యని దశముఖుని ననఁ, బనిలే దతనికి హితోక్తిఁ బ్రకటింపఁ దలం
     చినధననాయకు ననవలె, జనవర విను మంత నద్దశ గ్రీవుండున్. 323

తే. తనయమాత్యులఁ గనుఁగొని ధనదుమాట, వింటిరే యిప్పుడెంత గర్వించినాఁడు
     మాకుఁ దనకున్న పాటివివేక మున్న, దే ప్రబోధింపఁ దాఁగాక యెవ్వ రింక . 324

ఉ. పట్టణ మాక్రమించి దనుఁ బాఱఁగఁ దోలిన నోర్చి తానుఁ దోఁ
    బుట్టవు గాన పోయె నఁట పోవక నిల్చిన నేమి సేయునో
    గట్టిగఁ జూత మిప్పు డలకాపురి ముట్టడి చేసి గట్టువిల్
    పట్టిన దిట్టఁ గూడి మనపై భుజశౌర్యముఁ జూపుఁ గా కిఁకన్ . 325

ఉ. మాన్యుఁ డటంచు నెంచు బహుమాన మెఱుంగక యక్షుఁడే యసా
     మాన్యవిరోధకృద్వచనమార్గణపంక్తుల నొంచె నింద్రము
     ఖ్యాన్యులు నన్ను గెల్వఁగఁ బ్రయత్నము సేయుట యుగడించె నీ
     హైన్యము దీఱ నింక ధనదాదిదిగీశుల గెల్వఁ బోఁ దగున్ . 326

ఉ. లెమ్ము ప్రహస్త తొల్త నవలీల ధనేశుని గెల్వఁ బోయెదన్
     బొమ్ము బలంబుఁ గూర్ప మన ప్రోలను గల్గినవీర దైత్యులన్
     దెమ్ము భయాన కార్భటులు దిక్కులఁ బిక్కటిలంగ నాబడిన్
     రమ్ము రయముతో నన భరంపడి యాతఁడు నట్ల చేసినన్ 327

సీ. శాతమన్యవశిలాచక్ర ఘర్ఘరదీర్ఘ రావంబు దిక్కుల వ్రక్కలింప
     గారుత్మతద్యుతిస్ఫార సైంధపఖురోద్ధురసముద్ధతుల నిద్ధం చలింప
     సారనారసరాగచారుకేతనకాంతు లాకాసమణిదీప్తి సపహరింప
     ఘనఘంటికాఘణంఘణనాదమున ధరాధరగుహాళులు ప్రతిధ్వనులొసంగ
తే. శరశరాసనముసలముద్గర కృపాణ, తోమరగదాదిసాధనస్తోమపూర్తి
    మిక్కుటంబైనయొక్క తేరెక్కి వెడలె, విశతిభుజుండు త్రైలోక్యవిజయకాంక్ష.

క. మారీచమహోదర శుక, సారణధూమ్రాక్షముఖ్యసచివులలోఁ బెం.
    పారఁ బ్రహస్తుఁడు ముంగలి, యై రాక్షససేన నడపె నపుడు నృపాలా. 329