పుట:Srinadhakavi-Jeevithamu.pdf/196

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

పంచమాధ్యాయము

159


ల్యాను . నన్ను
కమరో పను - మనం
+ ర నాగ పని ఆ
మల్లి కార్డును ఆపు - మంచి మనం

రాముని కత్న భౌంజు రాధ్య శుకును వినుకొండ దుర్గ పొలకుండునైన గ్రంధకర్త వల్లభరాయడు ములికినాట మూడు గ్రా మగ్రాములతో మోపూరు పాలించుట చూపిగాఁగల విషయము లీక్రింది పక్యమునఁ దేలుపఁబడియెను,


సీ. మూడు గాను 7% ము* : హూ...
మోపూరు - చే ముల్క్ నాటు
సాశ్వలాయ శాఖరు . దు ఋగ్వేద .బు

  1. మంకంబువా జతచే

బ్యక్ష మంచి భై వస్వాముచే
సిద్ధసాన స్వక శ్రీపంచం
గాదు కాయంస విశ్వామిత్రగోత్రంబు
సెలక గోతంబుగా వార్తకెక్క
"నెవ్వఁడాతి పురాంతే కాధీశ్వరునకు
రాయన పత్ని భండార రక్ష కనకరం
బాయల నూజుండు చంద్రామాంబికకు సుతుడు
మనుజుమాళుండె వల్లభామాత్యవరుఁడు

తిప్పనవినుకొండ దుర్గాధ్యక్షుడైనట్లును దానికి బైచనవల్లభమల్ల నయను మూవురు పుతులు గలరని క్రింది - పద్యమువలన దేటపడుచున్నది.

ఉ.గంధ పడి ప్రతి పురఘు స్మగ పొద బిసపమానపు పంథయచక 9వ రి శు9తపర్వక దుర్గ మహాప్రభాస రా"