పుట:Sri Ramayanamu Yuddakanda Katta Varadaraju 1953 616 P 2030020024696.pdf/608

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

541

యుద్ధకాండము

ననుజన్ము భరతు రా - జ్యమునకు నెల్ల
చేపట్టి తానభి - షేకంబుఁ జేసి
ప్రాపుగాఁజిక రాయ - పట్టంబు గట్టె

-: శ్రీరామరాజ్యమున సకల ప్రజలును సౌఖ్యమునందుట :-

హయమేధ పౌండరీ - కాది యాగములు 11340
నియతితో నూ ఱేసి - నిండంగఁ జేసి
తగిన నానామహా - దానముల్ పెక్కు
లుగ నాచరించి వే - ల్పులఁ దనియించి
యిలనాల్గు చెఱఁగులు - నేలి ధర్మంబుఁ
దలకొని నాల్గుపా - దంబులు మెలఁగ
సీతాసమేతుఁడై - క్షితివారికెల్లఁ
దాతయుఁ దల్లి యుఁ - దండ్రి దైవంబు
నేలిక గురుఁడును - హితుఁడు నెచ్చెలియు
నై లక్ష్మణుని తన - యట్లన బ్రోచి
శత్రుఘ్ను నెడ భక్తిఁ - జాలంగఁగలిగి 12350
మాత్రాధికంబైన - మాతృసంప్రీతిఁ
గలిగి యెయ్యెడఁ మించ - కలుములు ధాత్రి
నెలమిమీఱంగఁ దా - నేలుచున్నపుడు
చోరభయంబు చి - చ్చుల యెచ్చరికలు
జారత్వ వికృతులు - జనవిరోధములు
కలుష ప్రచారముల్ - కల్ల లాడుటలు
నలుకలు వైరముల్ - నాస్తివాదములు
పిసినితనంబునుఁ - బేదఱికంబు
వసుధ నెయ్యెడ లేక - పరధనాపేక్ష
లితర దూషణపరు - లెచ్చోట లేక 12360