పుట:Sri Ramayanamu Yuddakanda Katta Varadaraju 1953 616 P 2030020024696.pdf/578

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

511

యుద్ధకాండము

చెప్పెను దాతెంపు - సేయుదు ననుచు
దప్పక యే నా మి - తంబున కతనఁ
గనుఁగొను వాఁడనై - కమనీయ పుణ్య 11640
ఘనులైన మీపాద - కమలముల్ చూచి
ఖేదముల్ మాని సా - కేతంబు చేర
వచ్చితి ననుమతీ - వలయును పోయి
వచ్చెద"నన భర - ద్వాజ సంయమియుఁ
దన మది రాము స - త్యపరాక్రమాది
వినుత చారిత్రముల్ - వేమాఱుఁ జొగడి
రాముని వదనసా - రసము నీక్షించి
యామునిచంద్రుఁ డి - ట్లని యానతిచ్చె.
భరతుని మఱలఁగఁ - బనిచితిఁ గానఁ 11650
బురములో దానుండఁ - బోవగఁదలఁచు
మీపాదుకలమీఁద - మేదినీభరణ భూప
చిహ్నము లెల్లఁ - బూనించి యుంచి
జడలు దాలిచి చీర - శాటికల్ గట్టి
యెడవక మీరాక - కెదురులు చూచి
తెగువ నున్నాఁడు నం - దిగ్రామమునను
మగుడితి రతని నే - మంబు చెల్లించి
యతనియాజ్ఞను రాజ్య - మతిశయ శ్రీల
జతకట్టు కై వడిఁ - జాల మీఱెడును.

-: భరద్వాజుఁడు దివ్యదృష్టి వలన నెఱిఁగిన వృత్తాంతముఁ దెల్సి శ్రీరామునిఁ బ్రశంసించి వరమడుగుమని కోరుట:-

దండకావని కేఁగు - తరి నవ్విరాధు 11660