పుట:Sri Ramayanamu Yuddakanda Katta Varadaraju 1953 616 P 2030020024696.pdf/574

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

507

యుద్ధకాండము

నెలవిది రావణు - నికిఁ గాక వచ్చి
శరణు జొచ్చెను విభీ - షణుఁ డిందు నన్ను
గిరిచరుల్ మెలఁగు కి - ష్కింధ యీపురము
ఇది వాలిఁ జంపిన - యిరవు సుగ్రీవు
నెదనుఁ బట్టముఁ గట్టి - యిచట నిల్పితిని ”
అను నంత జానకి - ప్రాణేశుఁ జూచి

- : మార్గ మధ్యమున సీతకోరిక పైని సకలవానరుల భార్యలను సుగ్రీవుఁడు తీసికొని వచ్చుట : -

అనఘాత్మ ! మనమయో - ధ్యకుఁ బోవునపుడు
ఒంటియే రా నేల - యుగ్రాంశు తనయు 11560
నింటిలో కుల కాంత - లేనును గూడి
రావలెఁ బిలిపింప - రాదె?" యనంగ
నావార్త విని రాముఁ - డాకాశ వీథి
తన విమానము నిల్పి - తరణి నందనుని
గనుఁగొని జానకీ - కాంతుఁ డిట్లనియె
“నీవు నీవారల - నిజ గేహమునకు
నీ వేళ నరిగి మీ - యింతుల నెల్ల
కైసేసి సకుటుంబ - కములుగా వచ్చి
యీసీత చెంగట - నింతుల నుంచి
మనమయోధ్యకుఁ బోవ - మనలనుఁ జూచు 11570
జనులకు సంతోష - జనకమై యుండు
జనకజ కిదియె ము - చ్చట మీరు వోయి