పుట:Sri Ramayanamu Yuddakanda Katta Varadaraju 1953 616 P 2030020024696.pdf/572

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

505

యుద్ధకాండము

భానురోచుల మించి - పాఱంగ నెగసె.
అంచలఁ బూన్చిన - యాపువ్వుఁదేరు 11510
మించె రాఘవుఁడు నే - మించు మార్గమున
నుత్తరాయణ వేళ - నుగ్రాంశు తేరి
పొత్తుగూడుక రయం - బునఁ బోవునపుడు
జానకీముఖ సార - సము విలోకించి
భానుతేజుఁడు రఘు - ప్రవరుఁ డిట్లనియె.


-: శ్రీరాముఁడు సీతకు పూర్వవృత్తాంతముల నెఱింగించుట :-

" అలివేణి ! కంటివే - యల్లదే లంక
యిలప్రోలు సురపురం - బిదియన మించి
యిది కపులను దైత్యు - లెనసి పోరాడు
కదనంబు చోటిది - కనుఁగొమ్ము రమణి !
ఇచ్చోట రావణుం - డీల్గిన తావు 11520
వచ్చి మండోదరి - వాపోయె నతివ !
కూలెఁ నీరణభూమి - గుంభకర్ణుండు
తూలె నిచ్చట ప్రహ - స్తుఁడు చంచలాక్షి !
హనుమంతుచేత ధూ - మ్రాక్షుఁడిచ్చోట
యనిలోనఁ బొలిసె శీ - తాంశు బింబాస్య !
తునిసె విద్యున్మాలి - దురముఁ గావించి
మన సుషేణుని చేత - మానినీతిలక !
దురములో నింద్ర - జిత్తుని వధియించె