పుట:Sri Ramayanamu Yuddakanda Katta Varadaraju 1953 616 P 2030020024696.pdf/571

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

504

శ్రీ రా మా య ణ ము

డించి యందఱ మేమి - టికిఁబోదు మనుస
రించి యయోధ్యాపు - రీలలామంబుఁ
గనుఁగొని కౌసల్యఁ - గాంచి నీతమ్ము 11490
లను జూచి హితులనె - ల్లను విలోకించి
పట్టాభిషేక వై - భవము వీక్షించి
పట్ట భద్రుండ వై - భద్రపీఠమున
నొప్పు సీతాసహా - యుని నిన్నుఁ జూచి
నప్పటి సంతోష - మాత్మల నుంచి
మఱికాని పోమ ”న్న - మాటలు మదికి

- :శ్రీరాముఁ డందుల కంగీకరించి సీతాలక్ష్మణ వానరసహితుఁడై యయోధ్యాపురి కరుగుట :-

సరిపోవుటయు విభీ - షణు వారివారి
భానుజాంగదనల - ప్రముఖ వానరులఁ
దానియ్యకొని సుమి - త్రా పుత్రుతోడ
జనకజతోడ పు - ష్పక రాజమునకు 11500
నినుమారు వలవచ్చి - యెక్కిన యంత
లంకలో దనుజు లె - ల్లనుఁ దనుఁగొల్వ
లంకేశుఁ డెక్కి యు - ల్లాసియై యుండ
నినసూనుఁ డగచరు - లెల్లను తన్ను
గని కొలువఁగ వుష్ప - కము మీఁద నెక్కె
వానర దానవ - వ్రాతమంటికిఁ
దానుండఁ జోటిచ్చి - తపనీయ దేవ
యానంబు రివ్వున - నాకాశమునకు