పుట:Sri Ramayanamu Yuddakanda Katta Varadaraju 1953 616 P 2030020024696.pdf/564

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

497

యుద్ధకాండమువనమూలఫలముల - వలనఁ బోషించి
కాచిన ఫల మెల్లఁ - గని యదిమీఁద 11330
నాచంద్రతారార్క - మగు శోభనముల
నినుఁజూచి నామది - నెగులెల్ల దీఱె
గనుఁగొంటిఁ బుణ్యలో - క సుఖంబులెల్ల
నిటమీఁద శ్రీరాము - నెప్పటియట్లఁ
బటుభ క్తి గొలువుము భద్రమయ్యెడును”
అని చాల దీవించి - యవనిజఁ గాంచి
తనమది యుప్పొంగ - దశరథుండనియె,
"పరమకళ్యా ణి ! . పతిసేవ చేసి
యరలేని సౌఖ్యంబు - లందఁ జాలుదువు
నిన్ను మించఁగఁ బల్కి - నీపతి నీకు 11340
వన్నెయు వాసియు - వన్నెయు వెట్టె
నతివ ! నీకొఱకు బ్ర - హ్మాది దేవతలు
జతఁగూడి వచ్చిరి - చాలదే యింత !
పతియ దైవంబని - భావించు నీదు
కతనఁ బావనమయ్యె - కమలాప్తకులము
రామునితో మన - రాజధానికిని
సేమంబుతోఁ జేరి - సిరులొందు మీవు
నీకుఁ దెల్పెడిదేమి - నిను నెంచివేఱె
వాకొన మతి పతి - వ్రతలున్న వారె?
అమ్మ ! నెమ్మది నుండు” - మని రాముఁ బిలిచి 11350
యామానవతిని తా - నపుడొప్పగించి
"శ్రీరామ ! నామాట - చెల్లించి మితముఁ
దీఱుచుకొంటివి - తిరుగ నా మనవి