పుట:Sri Ramayanamu Yuddakanda Katta Varadaraju 1953 616 P 2030020024696.pdf/563

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

496

శ్రీ రా మా య ణ ము

ఈమునుల్ దివిజులు - నింద్రుండు నిన్ను
ప్రేమతోడ బహూక - రింపుదు రెపుడు
నమరావతీ పురి - నఖల సౌఖ్యములు
నమరికయై యుండ - వాత్మలోఁ దనకు
నిన్ను కన్నులఁ జూచి - నెమ్మదిలోన
నున్నత సౌఖ్యంబు - లొందితి నిపుడు.
ఆకైకమాట చే - నడవులకనిచి 11310
నీకిన్ని యవధులు - నేనె చేసితిని
తనకు నీవంటి నం - దనుఁడు గల్గుటను
జననుత స్వర్గాది - సౌఖ్యముల్ గలిగె
నిందాక నజుఁడాన - తీయఁగఁ జెవుల
విందుగా నీవు గో - విందుఁడ వగుట
వింటి సత్యము మన - వీటికి నరిగి
కంటు లేనట్టి మీ - కౌసల్య జూచి
మాయన్న ! కైకేయి - మాటలు మఱచి
నీయందు ననుర క్తి - నిలిపిన భరతు
రక్షించి సకలసా - మ్రాజ్యంబు నేలి 11320
దక్షత నశ్వమే – ధంబులు చేసి
మఱిపొమ్ము వైకుంఠ - మందిరమ్మునకు
ధర నిల్పు మాచంద్ర - తారక ఖ్యాతి
యనుచుఁ బల్మఱు మంగ - ళాశాసనములు
మనసారఁ జేసి ల - క్ష్ముణుఁజూచి పలికె.
"మాయన్న ! సౌమిత్రి ! - మము నెడవాసి
మీయన్న విపినభూ - మిని జరియింప
గనుఱెప్ప కైవడి - కాచి రేఁబగలు