పుట:Sri Ramayanamu Yuddakanda Katta Varadaraju 1953 616 P 2030020024696.pdf/553

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

486

శ్రీ రా మా య ణ ము

నమ్మని వాఁడవై - నను నిన్నునేల
నమ్మి యుండుదును ప్రా - ణంబు లాసించి 11080
యిపుడైన దేమి న - న్నెఱిఁగించి మీకుఁ
గృప వుట్టఁ జేతు మి - క్కిలిని మేలయ్యెఁ
జూడు మీ"వనుచు న - శ్రులు రాలఁ దననుఁ
జూడని సౌమిత్రిఁ - జూచి యిట్లనియె.
"మాయన్న ! లక్ష్మణ ! - మంచి మాటాడె
మీయన్న యిది విన్న - మీకు నమ్మతమె?
అందుల కేమి నా - యపరాధ దోష
మిందఱు చూడంగ - నివుడె త్రోచెదను.
అనలుని వెలిగింపు - మందులోఁ జొచ్చి
వనజాప్తకులము పా - వనము సేయుదును ; 11090
తెచ్చెద మీకుఁ గీ - ర్తి శిఖ ముఖములఁ
జొచ్చెద నే తెంపుఁ - జూతువు గాక !
అగ్ని సాక్షిగఁ బెండ్లి - యాడు రామునకు
నగ్ని సాక్షిగఁ దీర్తు - నపవాద భరము !
తామసించకు ” మని - ధరణిజ వలుక


-: శ్రీరాముఁ డందుల కియ్యకొనఁగా సీత యగ్ని ప్రవేశముఁజేయుట :-

రామానుమతి సుమి - త్రాకుమారుండు
చితి పేర్చి యగ్ని రా - జించి పెన్మంట
లతిశయంబుగఁ జేసి - యది చూపుటయును
సీత రాముని ప్రద - క్షిణముగా వచ్చి
చేతులు మొగిచి యా - శ్రీరాము నెదుర 11100