పుట:Sri Ramayanamu Yuddakanda Katta Varadaraju 1953 616 P 2030020024696.pdf/308

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

241

యు ద్ధ కాం డ ము

సరకు సేయక నర్ధ - చంద్రబాణమున
దనుజేంద్రు మకుటంబు - ధరణి దొర్లించి
జనకజా రమణుండు - శౌర్యంబుఁ జూపఁ
దలవీడి తనయాయు - ధంబులు మఱచి
యిలఁ బడి లేచి ము - న్నింద్రుండు గినిసి
కులిశంబుచే నేయఁ - గొంచెపు నొవ్విఁ
దెలియక యరుదు దై - తేయ నాయకుఁడు 5410
తన వ్రేటుచే దీప్తిఁ - దఱిగిన దాఁచు
వనజాప్తుడన విష - వ్రయమైన జిక్కు
చక్రికైవడిని తే - జములేని దనుజ
చక్రేశుతో రామ - చంద్రుఁ డిట్లనియె.

--: రావణుఁడు లంకకు మఱలుట :---

"దానవనాథ ! నా - తమ్ముని నఖిల
వానర ప్రభుల నీ - వాలు దూపులను
నొప్పించి జగడించి - నొంచింతి గానఁ
దప్పనేటికి జావు - తనచేత నీకు
నిలువకు మిచట మ - న్నించితి నిన్ను
తొలఁగి లంకకుఁ బోయి - తోడుగానీకుఁ 5420
కలిగిన బంధువ - ర్గము నెల్లఁ గూర్చి
కలనికి రమ్ము చే - కాచితి నివుడు.
ఱేపు చూచెద వధ - రితశతమన్య
చాప మామకశ రా - సన జాయమాన
కనకపుంఖోజ్వల - కాండప్రకాండ
కనదురుజ్వలన శి - ఖాసమావలన