పుట:Sri Ramayanamu Yuddakanda Katta Varadaraju 1953 616 P 2030020024696.pdf/306

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

239

యు ద్ధ కాం డ ము

నూడి పేరెదనాఁటి - యున్న యాశక్తి
చూడగ రావణా - సురునిఁ జేరుటయుఁ
దెలివిడి వైష్ణన - తేజంబు కతన
కలిగెను మగుడ ల -క్ష్మణ కుమారునకు. 5360
రావణుఁడపుడు మూ - ర్ఛఁ దొరంగి తేరు
పై విల్లునమ్ములు - బట్టి నిల్చుటయు
భ్రుకుటీ కరాళాస్య - పుష్కరుం డగుచుఁ
జికిలి నిగ్గులు దేరు - చిలుకుటమ్మేర్చి
నారి మ్రోయింపుచు - నడతేరఁ జూచి
శ్రీరాము చెంతకుఁ - జేరి వాయుజుఁడు


                          -: రామ రావణుల ప్రథమ యుద్ధము :-

అరదంబు మీఁద ద - శాస్యుఁడున్నాఁడు
ధరణి పై నిలిచి యు - ద్ధము సేయనేల
దేవ ! నాభుజ - పీఠిఁ దిరముగానుండి
రావణాసురునిఁ బో - రజయింపుఁ డిపుడు. 5370
ఆరోహణము సేయు - మన వైనతేయు
నారాయణుం డెక్కి - న తెఱఁగు మీఱఁ
బవమాన తనయాంస - భాగంబు మీఁద
రవివంశ మణియైన - రాఘవుండెక్కి
బలిమిఁద నడచు శ్రీ - పతివోలి దనుజ
కులనాథుపై నెదు - ర్కొని యిట్లనియె
"రావణ ! నీవు ధ - రాపుత్రిఁ బొంచి
కావరంబున మమ్ముఁ - గానంగనీక