పుట:Sri Ramayanamu Yuddakanda Katta Varadaraju 1953 616 P 2030020024696.pdf/304

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

237

యు ద్ధ కాం డ ము

నవి నడుమనెత్రుంప - నసురేంద్రుఁ డలిగి
వివిధాస్త్రకోటులు - వెన్నెల్లఁ బొదువ
వ్రేసిన నవి యెల్ల - విశిఖ లాఘవము
రాసి కెక్కఁగ సుమి - (తా కుమారకుఁడు
వారింప శౌర్యదు - ర్వారుఁడై దేవ
తారి ముఖ్యుండు బ్ర - హ్మవరంబు చేతఁ
గన్నట్టి యొక మహా - కాండంబుఁ దొడిగి
మిన్నుల నెఱమంట - మీఱ నేయుటయు
నదివచ్చి వానర - లాహాయనంగ
నుదురు నాఁటుటయుఁ గ - న్నులుమూసి భ్రమసి 5320
తోడనె తెప్పిరి - దుర్వారశక్తి
చూడుమంచు నమోఘ - సునిశితాస్త్రమున
దనుజేంద్రు చేతికో - దండంబు రెండు
తునియలుగా నేసి - తూపులుమూఁటఁ
జనుమఱ నాటించి - శరపరంపరలఁ
దనువెల్ల జర్జరి - తంబు సేయుటయు
విలయకాలాంతకు - విధమున దైత్య
కులపతి శక్తిఁ గై - కొని యాగ్రహించి
సురలెఁల్ల బెగడ నా - సురకోటి వొగడ
హరివీరులకు భీతి - యాత్మల నిగుడ 5330
వ్రేసిన యది చండ - విలయమార్తాండ
భాసురకిరణ ప్ర - భారాశి యగుచు
నెన్నేని దూపుల - నేసినఁ బోక
యన్నింటి మ్రింగుచు - నరికట్టులేక
వచ్చి యాసౌమిత్రి - వామపక్షమునఁ