పుట:Sri Ramayanamu Yuddakanda Katta Varadaraju 1953 616 P 2030020024696.pdf/303

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

236

శ్రీ రా మా య ణ ము

బంటవై నిలువుము - పాఱక నన్ను
వింటివో లేదొ యే - వెంటఁ గీర్తింప
రావణాసురు నుమి - త్రాకుమారకుఁడు
తావచ్చి యెదిరి యు - ద్ధము చేసెననుచుఁ 5290
బొగడికల్ గననీవు - పోటరివోలె
తెగి నిల్చినప్పుడె - తెలిసె నందఱికి
మంచి బంట్రోతు ధ - ర్మమువాఁడ వౌదు
వెంచిరప్పుడె నిన్ను - నెఱిఁగితి నేను
తొడుగు” మమ్మని పల్కు - తోనె సుమిత్ర
కొడుకు రావణునిఁగ - న్గొని యిట్టులనియె
"ఎల్లరుఁ బొగడఁగ - నెఱుఁగమే నిన్ను
చెల్లి రే విల్లు నీ - చేతనుఁ గలిగి
యాయుధపాణినే - నై యెదిరింప
మాయన్న సాక్షియై - మనలఁ గన్గొనఁగ 5300
నిప్పుడు గాక యిం - కెన్నటి కన్న
దెప్పటి నీశౌర్య - మెఱుగ వచ్చితిని
సీతను మ్రుచ్చిలిం - చిన నాఁడె తెలిసె
వాతింట జూపాటు - వార్త లేమిటికి
బంటవౌదువు నిల్చి - బవరంబుఁ జేసి
కంటికి నిద్దురఁ - గనుపింపు మఱల”
అనిన నాగ్రహముతో - నసుర నాయకుఁడుఁ
గనఁగన కాలాగ్ని - కణములు రాల్చు
తూపులైదును రెండు - తొడిగి లక్ష్మణుని
చాపొమ్మనుచు నేయ - శరము లేడింట 5310