పుట:Sri Ramayanamu Yuddakanda Katta Varadaraju 1953 616 P 2030020024696.pdf/302

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

235

యు ద్ధ కాం డ ము

శిరమెత్తి పావక - జిహ్మగం బేర్చి
తొడిగి "మాయావి కోఁ - తులలోన వీఁడు
జదియించె నన్ను మో - సము చేసి" యనుచు
సంధించి వ్రేసిన - చనుమఱ నాఁటి
గంధమాదనముఖ్య - కపికోటి యడల
యమరుల కెల్ల హా - హాకార మెసఁగ
భ్రమణంబుతో వచ్చి - పడియె నుర్వరను 5270
ననలుఁడు తనతండ్రి - యగుట నానీలుఁ
డనలాస్త్రనిహతి చేఁ - బ్రాణముల్ వోక
పడియున్న దానవ - పతి వింట శరముఁ
దొడిగి కోఁతుల నెల్లఁ - ద్రోలుచురాఁగ
శరచాప హస్తుఁడై - సౌమిత్రి యెదిరి
గరువంబు మగఁటీమి - గనుపించఁ బలికె

            -:లక్ష్మణుఁడు రావణాసురు నెదుర్కొని యుద్దము సేయుట:-

రావణ! యీ వాన - ర శ్రేణి నేల
చావనేసెద విది - శౌర్యంబు తెఱఁగె?
నామీఁద నెదిరించి - న నెఱుంగవచ్చు
నీమార్గణాసార - నిపుణత్వ” మన్న 5280
మాటయు జ్యాలతా - మహితారవంబు
సూటిగా వీనులఁ - జుఱుకు వుట్టింప
దానవపతి సుమి - త్రాపుత్రుఁ జూచి
లేనవ్వు సెలవిగి - లించి యిట్లనియె
"పూనియేఁ జేసిన - పుణ్యంబు కతనఁ
గానిపించితివి నా - కన్నుల యెదుర