పుట:Sri Ramayanamu Yuddakanda Katta Varadaraju 1953 616 P 2030020024696.pdf/298

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

231

యు ద్ధ కాం డ ము

వీఁడజేయుఁడు ధను - ర్వేదపారగుఁడు
వేఁడిమిఁ జూప నీ - వేళఁ బై కొనియెఁ
దగినట్టి దివ్యసా - ధనములచేత
జగడింపు మెఱిగి యె - చ్చరికతోననుచుఁ
బనిచిన వెంటయుఁ - బ్రణమిల్లి లేచి
యని సేయ సన్నద్దుఁ - డై నడచుటయు
నడ్డంబుగావచ్చి - యాసయై గాలి
బిడ్డండు దన మేను - వెంచి కుప్పించి

-: రావణ హనుమంతుల యుద్దము :-

రావణు నెదిరించి - " రాక్షసనాథ !
ఏ వచ్చినాఁడ ని - న్నెదిరించిగెలువ 5180
వెఱచిన వేల్పుల - వెంటాడినట్ల
హరివీరులను గెల్తు - మనుమాట వలదు
నాచేత నీకు ప్రా - ణభయంబె కాని
త్రోచిపోవంగ శ - క్తుండవుగావు.
ఎఱుఁగవే తలఁచుకొ - మ్మీపు ” నన్ననిన
సురవైరి యంజనా - సుతున కిట్లనియె
"ఎఱుఁగుదు రోరి ! నీ - వెంత నన్నెదురఁ
దరమెనీకెంత స - త్వంబున్నఁగాని
యుద్దంబులో నిరా - యుధుఁ జంపరామి
సిద్దంబుగాన నా - చెయి చూడుమిపుడు 519Q
ఒకపెట్టు చేత ని - న్నుర్విపాల్జేసి
వికటించు రాము - నా వెనుకఁ ద్రుంపుదును"
అన "నోరి ! రాత్రించ - రాధమ ! నీదు