పుట:Sri Ramayanamu Yuddakanda Katta Varadaraju 1953 616 P 2030020024696.pdf/296

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

229

యు ద్ధ కాం డ ము

జూపుదుననుచు న - ర్చులు నిగుడంగ
రోపంబులంది యా - రోపితోద్దండ 5130
కోదండపాణియై - కోసలరమణుఁ
డాదండ తన తమ్ముఁ - డట్లన యుండ

--: రావణుఁడొక్కఁడే తొలుత యుద్ద సన్నద్ధుఁడగుట :--

నెదురింప నీదాన - వేంద్రుఁ డెచ్చరిక
వదలక తానిందు - వచ్చినయపుడె
లంకలో కపులు చి - ల్లరసేతు రనుచుఁ
గొంకి యందఱు గనుఁ - గొని మీరలెల్ల
మనకోటలోన నే - మఱక వాకిళ్ళ
దనుజుల నునిచి సీ - తారక్షఁణమునఁ
గనుగల్గియుండుఁ డీ - కపులరాఘవులఁ
దునిమి వచ్చెదను మీ - తోడేల యనుచు 5140
నందఱ మఱలంగ - ననిచి యొక్కరుఁడు
స్యందనంబురవడి - సారథినడపఁ

-: సుగ్రీవుఁడు రావణునెదుర్కొని మూర్చిల్లుట :-

గలనికి రాఁజూచి - కమలాప్తసుతుఁడు
బలుగొండ యొకటి చేఁ - బట్టి యెదిర్చి
వేయఁ జేరిననొక - విశిఖంబుఁ దొడిగి
యాయద్రి శకలంబు - లై పడనేసి
వేఱె యమ్మొకటి - వింట సంధించి
రావణుఁడు వ్రేయ - నాయమ్ము వచ్చి