పుట:Sri Ramayanamu Yuddakanda Katta Varadaraju 1953 616 P 2030020024696.pdf/102

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

35

యు ద్ధ కాం డ ము

నోలగంబున నుండ - నోరగావచ్చి
కేలు మొగిడ్చి తాఁ - గెలనికిఁ జేర
దనుజవ రేణ్యుఁడు - తమ్మునిఁ జూచి
తన చెంతనొక్క కుం - దనపు గద్దియను
వసియింపుమనిన రా - వణుని యానతిని
దెస లెల్ల భూషణ - దీప్తులు వెలుఁగ
కెలని వారలు లేచి - కేల్మోడఁ దాన
నెలకొని కొలువులో - నినిశాట వరులఁ
దొలఁగిపోఁ బనిచి మం - త్రులుహితుల్ గాని
యలఁతివారలు లేని - యట్టిచోఁ గదిసి 790
యేకాంతమున దాన - వేంద్రునితోడ
నీకడాకడవార - లెల్లను వినఁగ
నయవినయములు స - న్మానంబు హితము
ప్రియమునుఁ దోప వి - భీషణుండనియె

–: విభీషణుడు రావణునితో హితోక్తులు పలుకుట :--

సీతను బట్టి తె - చ్చి నయది మొదలు
నీతిదోషంబుల - నేకముల్ వొడమె !
హోతలు వేల్చుచో - హోమాగ్ను లందు
హేతులు గనరాక - యెంతయుమానె!
యాగశాలలను దే - వాలయంబులను
భోగులెల్లడ నిండి - బుసఁగొట్టఁ దొడఁగె! 800
హవిరన్నములఁ జీమ - లంటెను ! వస్తు
నివహంబులందుల - నిండెఁ గీటములు !