పుట:Sri Ramayanamu Sundara Kanda Katta Varadaraju 1952 251 P 2030020024835.pdf/64

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


నినదముల్ విని యామి - నీ వేళలరసి
యారావణుని శయనా - గారమునకుఁ
జేరి యందు వినోద - చిత్రవైఖరుల
దేటగాఁ జతురసీ - తి విశేషబంధ
పాటవ లిఖిత దం - పతులఁ గన్గొనుచు
సకినల పసిఁడి మం - చములును సరము
బకదారులును రత్న - పంజరంబులను
వీర రావణకథా - వినుతులుసేయు
కీరశారికలును - కేకి మరాళ
కోలాహలంబును - గొడిగల కడల
ప్రాలంబముక్తాస - రంబుల మేల్మి
పట్టు కుడారముల్ - పరిమళధూమ
దట్టంబు పారిజా - తలతాంతదామ
రచితవితానముల్ - రంగవల్లికలు
ఖచితంబులైన చె - క్కడపు రత్నములుఁ
బచ్చరాల నివాళి - పళ్ళెరంబులును
ముచ్చటలాడుచు - మురియుచు నడచు
రమణుల నూపురా - రావంబుఁజూడ
రమణీయమైన యా - రావణు నగర
ధ్వజపటి పల్లవో - ద్ధతఝటాత్కృతుల
నిజసమాగమనంబు - నిండినపూవు
చప్పరంబులు మాట - సద్దుగానీక
నెప్పులన్నియుఁ జూచి - నెమకుచు వచ్చి 800
జాలంబు సందుల - జగతిపై యువతి
జాలంబుఁ గనుచు - కేసరి కుమారకుడు