పుట:Sri Ramayanamu - Aranya and Kishkindha Kandas.pdf/456

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

418

శ్రీరామాయణము

నామాట విని మంత్రు - లందఱుఁ గూడి
యేమరిపాటొక్క - యింతయు లేక
శతసహస్రమధేభ - సత్త్వవానరుల
శతబలిగజతార - శరభ ముఖ్యులను
మూఁకలతోఁగూడి - మొనసేయఁ బనుప
నాకసం బగలించు - నట్టహాసముల
వారెల్ల కిష్కింధ - వాకిట నిలిచి
భూరుహంబులు నగం - బులు బెల్లగించి
కరములఁ గీలించి - గవనులు మూసి
మరగుల గోట కొ - మ్మల నిండ బలిసి3430
వాలమ్ము లార్చుదు - ర్వారవిక్రముల
శైలసన్నిభుల ని - శాతదంష్ట్రులను
నతిశూరులను వికృ - తాకారయుతుల
జితదానవులఁ గపి - -శ్రేష్ఠులఁ జూచి
యాలక్ష్మణుఁడు కోప - మగ్గలింపంగ
వాలితమ్ముఁడు తమ్ము - వంచించుటయును
నతని వారలు తన్ను - నరికట్టఁ దలఁచి
ప్రతికూలులై కోట - బలిసి యుండుటయు
రామఁడు విరహభా - రంబుచే నోర్వ
లేమియు దలఁచి తా - లిమి లేక కనలి3440
కాలాగ్నికల్పుఁడై - కన్నులయందు
కీలికీలలు గ్రమ్మఁ - గిటకిటఁబండ్లు
గీటుచు నూర్పులు - గరలఁ గోదండ
గోటితో శింజిని - గూర్చి యమ్మేర్చి
శరజిహ్వికలు శరా - సనశరీరంబు