పుట:Sri Ramayanamu - Aranya and Kishkindha Kandas.pdf/454

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

416

శ్రీరామాయణము

“నీవు ధార్మికుఁడవు - నేఁడేమి కీడు
గావించె మనకు భా - స్కర కుమారకుఁడు?
అతని మీఁదట నేల - యనిమిత్తమైన
యతిశయక్రోధ మి - ట్లాడనేమిటికి?
నీమదిఁ జూడగ - నే నిట్టులంటి
నామాటలకు నీవు - ననుసారివైతి 3380
మనము వెట్టన చెట్టు - మనరట్టు చెఱుపఁ
బనుప వాలితమ్ముఁడు - సాధారణుండె?
ఇడుములఁ బడువాని - నింటెనంపి
గడవు దప్పెనటంచుఁ - గరుణ దప్పుదురె?
మితము మీరిన నేమి? - మెల్లనే పిలిచి
హితముగాఁ బలికి వ - హించుకొన్నట్టి
కార్యంబు తన్నదైన - కారణంబు నొక్క
పర్యాయముగ నెంచి - పని....నవ..యు
కాక యిట్లుందురేని - కావునవానిఁ
జేకొని బుద్ధిగాఁ - జెప్పరమ్మనుచుఁ 3390
జను”మన్న నప్పుడే - సౌమిత్రి కదలి

—: లక్ష్మణుఁడు కోపముతో వచ్చుచున్నాఁడని యంగదుఁడు సుగ్రీవునకుఁ దెలుపుట :—కినుక మోమునఁదోప - కిష్కింధకడకుఁ
జనునెడ వైశాఖ - శైలంబు మీఁదఁ
గనుపట్టు నింద్రుని - కార్ముకం బనఁగఁ
దనచేత హేమకో - దండం బుపాంత
వనముల కపరంజి - వన్నువ వెట్ట