పుట:Sri Ramayanamu - Aranya and Kishkindha Kandas.pdf/453

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

కిష్కింధా కాండము

415

-: లక్ష్మణుఁడు సుగ్రీవునిఁ జూడఁబోవుట :-

స్వామి! సుగ్రీవుఁడు - సన్మార్గవృత్తి
మేమఱి తన యొడ - లెఱుఁగక క్రొవ్వి
యధికప్రయత్న సా - ధ్యంబైన రాజ్య
మధముఁడై కర్మఫ - లానుభవమునఁ
బోనాడుకొని చెడి - పోవు యత్నంబు
తో నున్నవాఁడు కోఁ - తుల కేది బుద్ధి?
మనప్రయోజన మాత్మ - మఱచి తానున్న
......... వాఁడు - మదిఁగాన లేఁడు!
కాముకుఁడై వీడు - గర్వాంధుఁ డగుచు
స్వామికార్యము మాని - సతులనుగూడి 3360
యీయెఁడ గడు గుణ - హీనుఁడై యుండ
నీయ వచ్చునె రాజ్య - మిట్టి యల్పునికి?
వాలి వెంటనె పంప - వలెగాని వీనిఁ
దాలిమి పుట్టదు - తనదృష్టి బడిన!
వాని జంపక రా న - వశ్యంబు నాదు
పూనిక మది నిక్కం - బుగఁ ......
కట్టెద నంగదుఁ - గపిరాజ్యమునకుఁ
బట్టంబు వాని చే - బట్టుదు లెస్స!
వానరులను బిల్చి - వాఁ డుర్విమీఁద
జానకీదేవిని - సాధింపఁగలఁడు3370
ఇదె పోవుచున్నాఁడ - నే” లని విల్లుఁ
బొదులును దాల్చి గొ - బ్బున బోవువానిఁ
దమ్మునిఁ జూచి శాం - తరసాంబురాశి
క్రమ్మర రాఘవా - గ్రణి దయఁ బలికె