పుట:Soota-puraanamu(Thripuraneni ramaswamy chowdary).pdf/44

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

కృ త యు గ ము | తే ఆ యు గ ము | ద్వాపర యు గ ము | క లి యు గ ము సంతానముం బడ సేను. మ్మని శపించెను, లున్న జడ పొడకట్టదు. కడ సన్నిదుర్గుణము లుం (డి) ఆకూతీరుచి ప్రజI(M) సీతా దేవిని రావ బలరాముఁడు శౌండుఁడునని ప్రజలుతలంపసా పతి సంతానమయినణుఁడు ప్రచారించిగోని డు. అంతమాత్రము చేత |ిరిసత్వనిష్టకలవానినిన యజ్ఞుఁడు దకి యను పోవుటచే లో క మునే యిలేని పూజ్యత తగ్గ లౌకికుడని వెక్కిరించుట వార్తలు భార్యాభర్త) దూషించినది, లేదు. సత్యశీలతకన్న (కలదు. ఔరసుఁడుదత్తుఁ లైరి. (డి) నియోగమున్న ది. గార్యచతురతకు గౌరవ డు దక్క తక్కి-నోవా రధ II. ద్వాదశపుత్రులు, మదఁకుంతీ న సీ షు ల మధికముగా నున్నది. 1%్మనంతానముగాఁ బరిగ (1)ఔరసుడు (2)శేత్ర సమాగమము; కాని, చేత్రజుఁడు, కాసీనుఁడు, ణింపఁ బడుటయే గాక జుఁడు (దత్తుఁడు (4) యరుదు కాఁజొచ్చినది. ఇంకను ధర్మసంతానము , హేయముగాఁ జూడఁ కృత్రిముఁడు($)గూడో (సు గొపొనోమున్నది. కానీ గ నే పరిగణింపఁ బడిరి. (బడుచుండిరి. బహువతి తన్ను ఁడు(6)అపవిద్ధుఁ| శుక్రుఁడుపాప హేతువని ఐ న ను బాండుమహాత్వము లేదని చెప్ప డు (7) కానీనుఁడు (8) శపించెను. రాజు ధర్మ విరుద్ద ము వచ్చును. బహుపత్నీతం సహాగజుఁడు (2) శ్రీ సత్యనిష్ఠ నశింపఁ జొచ్చీ కాదని దీక్షోపన్యాసము ము మిగుల సకృతుగా తుఁడు(10)పౌనర్భవుఁడునది*తలారణముచేతనే చేయవలసివచ్చినది. ఇట్టి నున్నది. మాంసభుక్తులు (11) స్వయందత్తుఁడు కల్లల పుట్ట య యి న సంతానమునకు నచ్చన్న నుమాంసభక్షణము

  • భాగవతము

ము