పుట:Soota-puraanamu(Thripuraneni ramaswamy chowdary).pdf/43

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

| | పెం కుని కృతయుగము త్రేతాయుగము ద్వాపరయంగము కలియుగము 1. వివాహములు కాన|1. వివాహము లాచరణ వావివరుసలతో బెం/ పెండ్లిండ్లు మిగుల కట్టు రావు. లోనికి వచ్చుచున్న ఏ. డ్లిండ్లు నిరాఘాటముగా దిట్టములకుఁ జిక్కెను, వావివరున లక్కర లేదు. వాషిసరుసలు నియమ జరుగుట ప్రారంభమై నాని వరుసలు లేని స్త్రీ పురుష ప్రభేద మొక్క | బద్ధము లగుచున్నవి. నది. కుంతి కన్యాత్వము డిండ్లు నల్వురి నోటం టియే పాటింపఁ బడినది. (ఎ) దేవయానీ తన జన సఁ గర్ణునినిఁ గాంచినను, బడుచుండెను. (ఎ) బృహస్పతి సొంత శిష్యుడైన కెన కచుని ఇది తప్పను సభిప్రాయ భర్తతోడిదే లోకమని యన్నయగు రుచికుని పెండ్లాడుమని బలవంత ము మోసులెత్తుటచేత చెప్పి, మృతుఁడైన పతి భార్యయైనమమతతో పెట్టగా గురు పుత్రి నే దూర్వాసుని వర తో జితి నెక్కి, సహగమ రతిక్రీడలం దేలెను. యని తిరస్కరించే. మడ్డముగాఁ బెట్టవలసి సముం జేసి, పేరంటాం (2) చంద్రుడు చదువు (బి) త్రిశంకువు వివాహిత వచ్చినది. ద్రౌపది దేవిడ్రును, సతులును సగుట నేర్చి కొనుటకై యొక యైస యొక స్త్రీని ని బలా బహుపతిత్వము శిష్టా మిగుల గననయ్యె. కడ కేగి గురుతల్పగుఁ తారముగాఁ గొనివచ్చు చార సమ్మతమని చెప్పు మేధములన్ని యునశించి డయ్యెను. టచేఁ చండ్రియైన త్రటకు వ్యాసభట్టారకుఁడు సవి; సురాపానము కడు (సి) సుదర్శనుఁడుసొంత య్యారణ్యుఁడు కొడు కావలసివచ్చేను. నీచముగఁ జూడఁబడు మనుమరాలి యందు కును జండాలుఁడవు గగోమేధము నర మేధము చుండెను. త్రాగుబోతు