పుట:Soota-puraanamu(Thripuraneni ramaswamy chowdary).pdf/284

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

తృతీ యా శ్వా నము పచ్చము పొడునుం దెలిసి బగ్గున మండి కషాయతాకుఁడై యచ్చెరు వయ్యె దైవగతి యా మగబీరము లేని పంద సే నిచ్చట లేనటం చెడిఁగి యేమి మొగంబున మందిరంబులోఁ జొచ్చి మదీయస్వా నెదిచూచుక ముందలఁ బట్టియీడ్చెనో, దవడ రాజసింహంబు పరాభవంబు సకట సహియింపనోప చేమైనఁ గాని మగలరాజైట నా దండి మగనిఁ బట్టి తెత్తు మగనాండు చూడఁగన్నెత్తి వానీ, అనుచు నవమానరోషంబునఁ గ్రుద్ధుండై కాల నేలందన్ని - తలచీరఁ జుట్టి చేతన్ దలతలమను కత్తిఁ బట్టి తటుకున సైన్యం బుల నగరంబున ని నిలిపి కలకల మాఫుచు హిరణ్యకశిపుం డంతస్. కతిపయసాదులం గొని యఖండజవంబున నారదాశమ ప్రతిసరభూమిఁ జేరీ తీవ్యని నారదుఁ గాUచి ముదనం బతిశయభ కిఁ జేసి రయమారం గుటీరముఁ జొచ్చి వెంటనే కుతుకముతోడ నందు నుమకోమలిఁ జూచి సరాగచిత్తుఁడై. అవ లేపముతో నిందు) డవ శోశముఁ జూచికొనుచు నవరోధము లే కవరోధము ధూరి యిటుల నవమానముఁ జేసే సాధ్వి హంతవ్యుఁ డగున ,