పుట:Soota-puraanamu(Thripuraneni ramaswamy chowdary).pdf/281

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

సా తీపు ము విష్ణుకథలఁ జెప్ప విన రాదు నేనంచుఁ జెప్ప లేకపోయెఁ జెలియ యపుడు సంయమీంద్రుఁ డద్ది చక్కగాఁ గని పెట్టి విష్ణుకథల నెల్ల విప్పి చెప్పే. వినఁగ విసఁగ భ క్తి వీప్పారఁజొచ్చెను దెలియకుండ సుంత చెలియ కపుడు కడకు నేమి కలదు ! గర్భస్థ పిండంబు మార్పుఁ జెందెఁ దల్లి మార్పుతోడ తల కెక్కుచుండఁ గమముగఁ గలవాణీకి మౌని బూటకపు నుడువులు క్యా కలపా టుడిగి కుతుకమునఁ గలఁగక యందుండే బేల గావున నుపై, ' శుభలగ్నంబున నొక శుభలక్షణలకితుండు సూనుం డొకఁడన్ బభవించెఁగదా దవిడ పభాపహారుం డగుచును బహ్లాదుఁ డనన్ , నవజవలాడుచుం, బెణిగి సత్తినుడుల్ తడ బాటు నెన్నడల్ జవజవలాడు మే మొజుగు చక్కనీ చామనిచాయ మేనితో గవగవలాడుచుండ నెసకమ్మున నెంతయుఁ గన్న తల్లి తా నవీరళమోద మంది తనయా! యిటురమ్మనీ వీల్చుచుండెడిక్ | 80