పుట:Soota-puraanamu(Thripuraneni ramaswamy chowdary).pdf/275

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

సూ త వ రా @ ము మణిమంజౌషధ శ కీస్ గుణమణీ ! నీభర్త నిచటకుం దొచ్చెద నే సణిమాదిసిద్దు లిచ్చెద నణుమాతము నీకు సందియము వలదమా ! అని కపటోపాయంబున వినయం బుట్టిపడఁ జెప్పి వీబుధర్షి వెసన్ గోనిచ] గౌంతామణిన్ దన పర్లకుటీరమునకు దగ్గరదారిస్, విలక్షణలజీ తంబయి, లీలావతీ దేవి కండోయికి విస్మయ జనకంబుగా నున్న "తత్పర్ణశాల నుపలకించి, సంశయ గ్రస్తమై మాని శేఖరుతో గూడి మానమూనీ మానినీమణి కలవరమాని గుండె కోట్టుకొన నడుగులు లెక్క పెట్టుకొనుచుం గడఁకతోఁ జొచ్చె మునిపల్లె గడపదాఁటి. అతిపోవకయున్న యగ్ని హోత్రము లేదు యజ్ఞని చికి యొకఁడైన లేడు నీ వారబలు లిచ్చు నిష్టాపరుఁడు లేఁడు. వజువాతనే లేచు వడుగు లేడు ట. ఈ S