పుట:Soota-puraanamu(Thripuraneni ramaswamy chowdary).pdf/268

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

తృ శ్రీ యా శ్వా న మ హిరణ్యకశివునకు, రణదకుండయిన హిరణ్యాకుండను సోదరుండొకండు కలడు. అతం డద్వితీయ బలపరాకమ ముచే నయోమయగదోమాత ద్వితీయం డై, దుష్టశిక్షణా స్థంబు శిష్టరకుణార్థంబు దక్షిణాపకం బెల్ల ముద్దుల గుమ్మరుచుండుఁ, దతోరణంబుననే తదాజ్యం బుపద పంబులకుఁ దొలంగి వర్ధిల్లుచుండు! రవిడ రాజ్యస్థాపన విభూతి శీతని పొంగారు పోడిచి వుట్టకీటు జాత్యభిమానైక సంపత్తునకు వీని కలిసిగొట్టుతసంబు కాణయాచి పల్లెలా డెడునట్టి పల్లదీండకు వీని గోట్టుతనంబు వాకట్టుమందు ఆడిగోట్టు మూఁక యాగడ మడంపఁగ వీని ఊఁగతనంబు దురాయికట్టు ట . బీరుదుమగఁ డిట్టి జగదేక వీరు నొంటి తొమ్ముపందిఁ బై కుసిగొల్పి ఘోర కాన సోంతరమ్మున నోబెట్టి యాదమజచి మసల మొన మొన్న మనవారు మన్ని గొనిరి.