పుట:Soota-puraanamu(Thripuraneni ramaswamy chowdary).pdf/262

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

తృ తీయా శ్వాసము || " ||" ఉల్లము విప్పి చెప్పఁ బుయి లోడుచు నేర్పునఁగష్టీపుచ్చి యే కల్లలో నచ్చజెప్పి యొడికంబునో లోకము 'మోసపుచ్చి కో కొల్లగ సంతసించు నడి గొట్టుల భారతభూమి కేటికై ఋల్లడఁబెట్టినావో జగదీశ్వర 'లేవొ యిట్టి దేశముల్ , చదివితిఁ బుణ్యభూమియని శాస్త్రములన్ మనభారతంబు నేఁ డది విపరీతమై జనుల కందజీకిన్ బొడఁగట్టుచుండెనే లిదముగ, సత్యశౌచములు లేవు దయాగతి లేదు ధర్మ సం పడయును లేదు, ఘోరకలిమాయురే! ఈగతియేమియీశ్వరా కథా ప్రా ర ర భ ము యతివరు దయ శ్వాస ద్వితయంబు రచించి మరి తృతీయాశ్వాసం బతికత వ్రాయఁగఁ బ నితి రసభరితముగ నివుడు నేఁ బాఠకుండా, ఉడికీ యుడకని దుంపల ముడికూరల తిండిచేత మొట్ట మొదటనే బడలుచు సడలుచు నటులో కడవుచు నందుండఁ గోంత కాలము చనువో. ఓరుగొలి వినరు టుయ్యాలలోఁ గూలి య త్తమిల్లు నొకుఁ గ్రోత చేసె గాలి నీరుకూడఁ గడకు సరిపడక జలుబుచేసి 'మేను పులకరించి,