పుట:Soota-puraanamu(Thripuraneni ramaswamy chowdary).pdf/256

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

రాస జుఁ డు గూఁకటివేళ్ళతోఁ 'బెకల్చి పారవేసెను. సరమ యంగదునక్కు ఖాతాళహోమముఁ జేయుచున్న రావణుని జూపీంచేదెను. లంకలోని గు పికర్మమును సీత కెటింగించెను. విభీషణుని జయత్వదళవిభమభమద్భుజంగ మహర ధగద్ధగద్వినిర్గమత్కరాల భాలహవ్యవాట్ ఢిమిద్ధిమిద్ధిమిధ్వనన్మృదంగతుంగ ముగల ధ్యనికమపర్తిత చండతాండవః శివః !! దృషద్విచీతతల్పయోగ్భుజంగ చ క్రిక సతో కరిష్ణరశ్నలోష్ఠయోః సుహృద్విపక్షపయోః తృణారవింద చక్కపోపూజా మహిమ హెందయోః సమం వర్త యన్మసః కశాసదాశివంభజే | కదానిలింపనిర్ఘరీనికుంజ కొటదేవ స న్విముక్తదుర్మల సదాశిరఃస్థమంజలింనహాప్ విముకలోలలోచనా ఆలామభాగ కe శి వేలిమంత్ర ముచ్చరనదా సుఖీభవామ్యహమ్ !! ఇమం సీనియ్య మేవముక్త మత మోత్తమం స్తవం పఠన్స్మరనవన్నరో వీళిద్ది మేతిసంతతమ్ పొగతా సభ క్తిమాశు యాతిxన్య థాగతీం విమోహనం హిగేహినాంతు శంకరస్యచింతనమ్ ! పూజావసానసమయే దశవక గీతం యశంభువజనమిదం పఠతిపదో తస్య రాంరథగజేందోతురంగయుక్తాం అసదైన సుముఖేందదాతిశంభుః I E 13 |