పుట:Soota-puraanamu(Thripuraneni ramaswamy chowdary).pdf/255

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

" రా వ ఉం డు శత్రుసంధావారమును జేరినను లంకలోనున్న యాతని కుటుం బమును (భార్యయగు సరమను, బుర్రోయగు త్రిజటను) పల్లెత్తు మాటమైన ననకుండఁ గొపొ డెను. ఈ భాతృ పేమయే వీనిని లలాటచత్వరజ్వలద్ధనంజయ స్ఫులింగభా నిపీతపంచసాయకం నమస్నీ లింప సోయకమ్ సుధామయూఖలేఖయా విశాజమాన శేఖరం మహాకపాలిసంపదే శిరోజటాలమసంసః ! కరాలభాలపట్టి కా ధగద్ధగద్ధగజ్వల ద్ధనంజయాధరీకృత ప్రచండపంచసాయకే ధరాధరేంద్రనందినీకుచాగ్రచిత్రపత్రక ప్రకల్పనైక శిలినీత్రిలోచనే మతిర్మమ ! నవీన మేఘమండలీ నిరుద్ధదుర్ధరస్ఫుర త్కు-హూనిశీథనీతమః "పబంధబంధుకంధరః నిలింప నిర్ఘరీధర స్తనోతుకృత్తిసింధురః కలానిధానబంధురః శ్రీయంజగద్ధురంధరః || ప్రఫుల్లనీలపంకజ పపంచ కాలిమచ్చటా వీడంటంతకంథరారుచి ప్రబంధకంధరమ్ స్మరచ్ఛిదం పురచ్ఛిదం భవచ్ఛిదం మఖచ్ఛిదం గజచ్ఛిదాంధకచ్ఛిదం తమంతకచ్ఛిదంభజే ! ఆగర్వసర్వమంగళా కళాకదంబమంజరీ రసహవాహమాధురీ విజృంభణామధువతమ్ స్మరాంతకంతకం భవాంతకం మఖాంతకం గజం ధంతేకం తమంతకాంతకంభd 1