పుట:Soota-puraanamu(Thripuraneni ramaswamy chowdary).pdf/240

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

దక్షిణా పథ ము దావిడులు పరాజితులయినను రాజ్యములు కొన్ని య నిలిచియున్నవి. భాహు శాలురగు ద్రావిడహంవీధులు దకిణి పథముసం బార్యులను కాలు పెట్టకుండ దోర్బలమునుజూ తకుముచునే యుండిరి. అమెరికాయందున్న నీగోలు బాని సలుగాఁ బోయి, యమెరికనుల కరుణాకటాకముచే నేట్టులో స్వాతంత్ర్యమును గడించినవారగుటచేతను, నీగ్రోరాజులు లేమి చేతను, అమెరికనులను మాకొడ్డఁగల పోటరుల లేదు చేతను “అమెరికను” ఆర్యుల నిరంకుశాధికారము శతాధి కముగా వీళేంకటముగా సాఁగుచున్నది. హింద్వార్యులు కొన్ని నీయమము . లేర్పటుచీకోని మృషావీచారణనే నను నళి దావిడులకుఁ గఠినదండనల వీధించిరి. అనగా నేదోక గతి శాసనబద్ధులై యుండినట్లు నటించిరి. ఇక అమెరికనులో విచ్చలవిడి చెల రేగి దోషీయని చెప్పబడునీ గోను, విచా రణ లేక యే, దోషము నిర్ధారణ చేయక యే, యే చెట్టునకో, యే యురికంబముసకో వేలాడఁ గట్టుదురు. నీగో దురవస్థల జూడ, న్యాయస్థానము లేదు. రక్షక భటులు లేరు. దైవ మంత శన్న ను ముందే లేఁడు. దారిని బోవువారెల్లరు రివాల్వరుతో నొకటి రెండుగుండ్లను నా నిర్భాగ్యుని జీవచ్చవంబు " దూసి పోవ గదలుచుందురు, సంవత్సరంబున కిట్టి దుర్మరణములు 'పెక్కులు వాటిల్లుచుండును. దీనినే 'Lynching' అందురు. ఇట్టిమానవపిశాచులను ప్రభుత్వమైనను శిక్షించుట లేదు. పరస్పరాంగీకారముతో నైన నీగ్రో ఫురుషుఁడు అమెరికను {}