పుట:Soota-puraanamu(Thripuraneni ramaswamy chowdary).pdf/239

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

ఓ ఓ ణా పథము ట కును నీవాహములు సంపూనముగా నిషేధింపఁబడినట్టు తోచదు. మునివర్యుఁడయిన "వసిష్టుడు, చండాలినినైన యమాలను వివాహమాడెను. ఈ వివాహ మార్వజన దూషితము కాలేదు. ఇట్టి వివాహములచేతనే వర్గ భేద మేర్పడుచుండును. అమేరి దేశమునందు 'అమెరికను నీగ్రో యనులోమ విలోమ వివాహప్రతీ ఫలముగా సిట్టి వర్ణ భేదముగల మానవులు పెక్కురు దృష్టింబడుచుందును. డ్రైవిడుఁ డౌర్యతో వ్యభిచరించిన యెడల విధింపఁబడు శిత ప్రాజైలోకమునకుఁ గంపము గల్గించక మానదు. ఆర్య ద్రావిడుల సమాన నింద్యులయినప్పుడు విధింపఁబడెడి శివ యందుఁ దారతమ్యము చాలఁగలదు. ఋషులనుగూడ జాత్య హంకారము, జాతి వైరము ధర్మదూరగులను జేయుట సంతాప కరము. నూఁడు నాలుగు వేల సంవత్సరములనాఁ డ్యా వర్తమునఁ బ్రదర్శింపఁబడ్డ నాటకమే యోనాఁడు 'అమెరికా దేశమునఁ బ్రదర్శింపఁబడుచున్నది. నాఁటి హర్యావర్తము నేటి య మెరికా రైనది. మూడు నాలుగువేల సంవత్సర ములు కడచన్నను నార్యమంతాంగమునం దేమాత్రము మార్పు గానరాదు, హింద్వార్యుల స్మృతులను బరీకించి, అమెరికనులు నీగ్రోలయెడఁ జూపు దుస్సహ ప్రవర్త సమును బరిశీలించిన యెడల నేమాత్ర భేదము గన్పట్టక యచ్చున గుద్దినట్లుండును; దేశకాలపాత్రముల వలనఁ గల్గిన యో షషేదము మాత్రమే లోచనగోచరమగును. ఆర్యావర్తమున