పుట:Sinhagiri-Vachanamulu.pdf/147

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

22

సింహగిరి వచనములు

27

దేవా! భిన్నప్రకృతి వికాస జీవుండు అవి యెరింగిన కదా హాని బొందకుండుట. అనాదిపతి సింహగిరి నరహరీ! ఆయురన్న ప్రయ స్వామి[1] యనియెడి శ్రుతివాక్య మెరింగినకదా హానిబొందకుండుట, నరహరీ, దయానిధీ!

28

దేవా! అన్యదేవతాభజనంబు దోషంబు. ఆన్యదేవతానిందయు దోషంబు. అన్ని మతములా నడువంగ దోషంబు. ఆన్యులదోషంబు లెంచగా దోషంబు. ఆన్యులనంగా నెవ్వరులేరు. అన్న తనంబుననున్న భూతకి జంపిన వెన్నుండగు మా సింహగిరి నరహరి అన్ని చోటలంగలడని తెలియండి, దేవా!

29

దేవా| చతుర్వేద పఠనాది(భి?)ముఖుండైన నేమి? ఆచార్యకృపతో పంచ సంస్కార పరుండైన నేమి? తత్త్వత్రయ రహస్యత్రయ నిరతుండైన నేమి? శాంతశమదమాది గుణంబులు రావంబందున బొడమంగ వలయును. పరధన పరస్త్రీ పరహింప పరనిందా నివర్తకులు కలిగిరేని మా సింహగిరి నరహరికి యని తలంచవలయునే, దేవా!

30

దేవా! కరతరామలకంబైన మీ కథామృతపానము చేసి శునక జ్ఞాన మయ్యెడినో కదా ఆతమనస్సు గతింజెందనొల్లక మనసంతే విస్తారం మీ మాయారూపణం నీరుకొలది తామరవలె జగతియందు యద్బావం తద్భవతి అనియెడి యిహమందుల వచనములు చదివి హితు మొరుల నేను వాదింపగనేలా! ఆతురజనవాంధవా! సింహగిరినరహరీ!

  1. ఆయురన్నం ప్రయచ్చామి?