పుట:Shaasana padya manjari (1937).pdf/27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

16

శాసనపద్యమంజరి.


క. జలధినవాంబరశశిసం
ఖ్యలనకు[1] నేండ్లు [2], గాత్తి౯కాకము పున్నమను
జ్వలగురుదినమునం గొణ్డుం
డలఘుండు దీపంబు నిల్పె హరునకు వేడ్కను. 2

18.

శ. స. 1094

ఇది గుంటూరుమండలములో పాములపాడు గ్రామమందు మల్లి కార్జున స్వామి యాల యము నెదుట నందినా గ స్తంభముమీఁద చెక్కబడియున్నది. (A. R. 121 of 1917.\

చ. విరచిత కీత్తి౯కా లోలుం డగు వెన్న పరడ్డికిం బ్రోలసానికి స్వరసుతుండైన బొల్లన ధ్రువంబ'గం బాములపాటం బొవ్వ౬తీ శ్వరున కఖణ్డ దీపకము సంద్రుండు సూయ్య౯ణండుం గల్గునంతాకా దరణ 'వెలుగ్గం బెట్టెం దనతల్లికి దండృకి ధమ్ము౬ వేప్ప౯డను. 1</poem>

క. గతినిధి ఖేద్దుశ కా ప్రతతిం గాత్తి౯కము శుక్ల పంచాదశి గో పతిదినమున బొల్ల[3] ణ్డుతులితదీపంబు నిల్పె హరునకు వేడ్కను. 2</poem>

19.

శ. స.111

ఇది పశ్చిమగోదావరిమండలములో, ఏలూరు తాలూకా తడికలపూఁడిలో గాంగేయే శ్వరస్వామియాలయము కళ్యాణ మండపములో నొక స్తంభముమీఁద చెక్కబడియున్నది. (South Indian Inscriptions Vol. V. No. 202.)

సీ. శ్రీశకవత్సర శ్రీశధరా(తళ) శశిధరమితము(గ్రాం)జైత్ర(బ)హళ</poem>

..........................................................................................................

  1. శకు- అని యుండవలెను.
  2. ఇచట గణము తప్పినది.
  3. గణము తప్పిది