పుట:Shaasana padya manjari (1937).pdf/22

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

శాసనపద్యమంజరి

11.

11


శ. స. 1074.


ఇది బెజవాడలో మల్లేశ్వరస్వామి యాలయము నుత్తర ద్వారమున నున్న మండప
ములో నొక స్తంభముమీఁద చెక్కబడియున్నది. (A. R. 323 of 1919.)

సీ. శరగిరిగగణేందుసమితసక రాజు
వత్సరంబులు బెజవాడ(ఏ)లు
నయనిధి బొద్దననారాయణుని ధనా
ధ్య.క్షి నాగాజ్జు౯ నుం డతని అత్త
గంటమ నిజకులకమలినీకలహంస
గుణగణాలంక్రిత గోరి నిల్పె
మల్లేశ్వరునకు సామజదైత [1]'చమ్మా౯కాంబ
రున కద్రిక న్యావరునకు లలిత
ఖండశశిధరున కఖండద్వీప[2] జ్వాల
(ఒ)నరి యొప్పి లీలం దనరి వెలుంగ
నచ్చ౯లిచ్చి కొ(ల్వ) నవితరభక్తి నా
చంద్రతారముగం బ్రశస్తముగను.........1

12


శ. స. 1075.


ఇది గుంటూరుమండలము, నరసారావు పేఁట తాలూకా నాదెండ్ల గ్రామములో
మూలస్థానేశ్వరస్వామి యాలయములో ముఖమండపము కుడి ప్రక్క రెక్క తలుపుమీఁది
యున్నది. (A. R. 330 of 1919.)

క. శ్రీరమణీరమణియ్యా
కారమహోదారధమ్మ౯ గౌవుర[3]వకులని

............................................................................................................

  1. దైత్య- అని యుండవలెను.
  2. దీప- అని యుండవలెను.
  3. గౌరవ- అని యుండవలెను,