పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/86

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు
74
ఆలమూరు.


(అర్థనారీశ్వరుడు)

ఉI పశతపత్రనేత్రకును నెట్టిమగంకు సేసంగనట్టి బల్ పేళలమైన దేహము ను బ్రేయసి కిచ్చిన దేవ దేవు గీశర మేశసన్నుతు నహీ నవిభూషితకాయు సర్ద నా శు నుతింతు మొక్కుడు సతీంద్రియసౌఖ్యము గోకి నిచ్చ "'E' , తాపేశ్వరమున నుండునగ స్వేశ్వరుఁడు. గా॥ వాతాపి వెX మై వధిం చిన జగ స్వచ్యుం డగస్త్యుండు తు ల్యా తీరమున నాగమోక్త మగులీల" దాఁ బ్రతిష్ఠించే ఖ ద్యోతుండు శశి యుండుసంతకును నెందుం గీర్తి, వాటిల్ల భేతు బై తగులింగ మొక్కఁడు నగస్త్యేశాఖ్య చెన్నారఁగ || 2 వికారి సం1. శ్రావణమాసములో నమలాపురం తాలూ” క్రొత్త పేటలో రామయ్యర్ గారు చేయించినయష్టానధానములోఁ గొన్ని తుపాను) ప్రరావృత్తమ్. అత్యాభిలాని లేదా ప్రచలదురుమహాభంగసం గే సముచే గ్రామా సఖీ రసం. విలయ ముపగతాః కించ నృమోర్చి భగ్నా: పశ్చా న్నాకా స్సమస్తా ఆపి ఊ!)మధికా మగ్నతా మాపు గుచ్చి స్సర్వేషాం కష్ట మాసీ త్సుఖమితితు సర, ద్యోసుమ ప్రొరుము "సత్" శార్వరిసంకి వైశాఖమాసములో బొబ్బిలివద్దనుండు పాలు తేను గ్రామమున జరిగిన యనధానము గో పద్యములలో కొన్ని పాల తేరు) లయగ్రాహి. ఇమ్మగు కవిత్వము. . రసమ బనగాన ' మధికమయినశాస్త్ర ముపు సూ ముగ సదా యు 1 క్షముగఁ జరించుసుకృతమునఁ జెలంగుపుడమి మ్మ నెడి వేల్పులుఁ గరముఁ జాలుషము! | సొమును భను గుయశము నెపుడుం గలిగి తమ్మఖిలసత్కవు -- సమ్మ తీను తంపం | ఉమెటియు 'వెల్ల దొరలు మహితరీతిలో బయోరథ సురము (పాల తేరు) తనరాగు, నిమ హిఁ నిసా