పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/85

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
73
శతా వధా న సారము, ఉ త్త రార్థ ము


(మన్మధోపాలంభము) తోటకము

అనయమును బాంధులయంగనలన్
ఘన బాణపరంపర గాటముగాఁ
జెనకందగు సయ్య యిసీ! మదనా
పనిఁబూనకు మియ్యది పౌరుషమా4

నీరీయని డెల్టాసూప రెం డెంటు.


మ|| పొలముల్ కాంతికిఁదక్కె నాకు మడులు బొల్పే దెఁ ద్రోవంగఁ జె
ఆ్వులనీ రైసను లేక పోయె మఱి నీరొక్కముఁ జెల్లించినన్
జలమీవై తివి నీకొకింతయును విశ్వాసము లేదాయె మా
టలచే నేమగునండ్రు రైతులొగి డెల్టాసూప రెండెంటులకన్5

.............................................................................................................................. This is to certify that the poets and the men of wisdom, Ven- katasastri Garu and Tirupati Sastri Garu paid a visit to this place and performed Sethakhanta-Avadhanam at a meeting held for the purpose, ineluding the Gontry, the elite, the officials and pundits. The performance is a complete success, nay admirable, astonishing and astonishing to the whole audience. In short, the avadhanam is made to the perfect satisfaction of all present. They are proficient to per- fection both in Telugu and Sanskrit literatures and .I want words to describe their eloquence, howing of thought, presence of mind and proficiency in Telugu & in Sanskrit poetry in as much as they seen more or less to be the incarnations of the Goddess Saraswati herself. I can confidently and with certainty say that their ineetira - able services cannot be sufficiently recom persed even by the liberal purses of the riches ef the richest except is offering thousands and thousands of numberless thanks. I pray to the Almighty that similar success inay await them in similar meetings whereerer , and whenever held.

ALAMUR.

(Signature illegable.)

11th August 1819.

Sub Registrar of Alamur.